Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 3 december 2021

Närvarande
Sven-Eric Söder (ordförande)
Michael Anefur
Åsa Gyberg-Karlsson
Ulrika Jörgensen (t o m p. 6)
Anton Nordqvist
Lilas Ali (från p. 4 t o m p. 9.1)
Göran Collste
Kerstin Nilsson
Olle Olsson
Bengt Rönngren
Nils-Eric Sahlin
Mikael Sandlund
Marie Stéen (t o m p. 9.1)

Sekretariat
Lotta Eriksson
Michael Lövtrup
Maria Zetterström

Frånvarande
Emil Bergschöld
Magnus Harjapää
Dag Larsson
Titti Mattsson
Sofia Nilsson
Lina Nordquist

Gäst
Johanna Rubin, Folkhälsomyndigheten (p. 9.1)

1 Inledning

Mötet inleddes med att rådets nye ordförande Sven-Eric Söder presenterade sig och därefter presenterade sig alla rådsmedlemmar lite mer i detalj.

Sven-Eric Söder hälsade därefter välkommen till mötet och Lotta Eriksson informerade om vilka rådsmedlemmar som anmält förhinder.

2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3 Jävs- eller intressekonflikter

Mikael Sandlund och Olle Olsson anmälde jäv för punkten 8.3 Reglering av privata sjuk-vårdsförsäkringar, eftersom de har deltagit som experter i utredningen.

4 Anmälningar

4.1 Inkomna remisser

Följande remisser har inkommit, som sekretariatet i samråd med ordföranden beslutat att inte bereda:

• Uppdaterad version av Socialstyrelsens rekommendation om screening för livmoder-halscancer (en öppen remiss).

• Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:xx) om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel.

4.2 Rekrytering av utredningssekreterare till Smers sekretariat

Lotta Eriksson rapporterade om status i rekryteringen och att rekryteringsbeslut fattas inom kort. Sekretariatets nya medarbetare ser ut att kunna vara på plats till nästa sammanträde.

5 Omvärldsbevakning

Rådet gick igenom bilaga C med omvärldsbevakningen. Diskussionen runt vaccinationsbevis lyftes särskilt.

Marie Stéen rapporterade att Funktionsrätt Sverige beviljats medel från allmänna arvsfonden till projektet ”EUPATI Sverige – en delaktig patient”. EUPATI är ett EU-initierat projekt som syftar till att öka patienters kunskap om och engagemang inom läkemedelsutveckling och behandling.

6 Genredigering

Lotta Eriksson summerade ungdomsdialogen om genredigring den 21 oktober med ungdomar från Järfälla och Tumba gymnasier.

Rådet kommenterade föreläsningarna och paneldebatten från Etikdagen den 2 december som gav bra och viktigt material i arbetet.

Rådet diskuterade därfter de utkast till texter som sänts ut inför sammanträdet. Michael Löv-trup och Lotta Eriksson redigerar rapporten vidare baserat på rådets diskussion.

Slutligt beslut om rapporten planeras till sammanträdet den 18 februari 2022.

7 Smer kommenterar Robotar och god vård (Smer 202x:xx)

Punkten hänsköts till nästa sammanträde.

8 Remisser

8.1 Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78)

Michael Lövtrup föredrog ärendet. Rådet beslutade att inte besvara remissen.

8.2 Utkast till lagrådsremiss om nya könstillhörighetslagar

Rådet föreslog att remissen ska besvaras och en arbetsgrupp bestående av Kerstin Nilsson, Anton Nordqvist, Lilas Ali, Nils-Eric Sahlin och Michael Anefur tillsattes. Michael Lövtrup samordnar arbetet med remissvaret för beslut antingen per capsulam eller i form av ett separat digitalt beslutsmöte.

8.3 Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll (SOU 2021:80)

Olle Olsson och Mikael Sandlund lämnade mötet under diskussionen pga jäv.

Lotta Eriksson inledde ärendet med att berätta om rådets tidigare beredning av frågan, inne-hållet i betänkandet och arbetsgrupppens preliminära reflektioner och förslag på synpunkter från Smer.

Det beslöts att utöka arbetsgruppen med två ledamöter: Dag Larsson och Ulrika Jörgenssen. Arbetsgruppen gavs i uppdrag att formulera ett remissvar för beslut antingen per capsulam, eller vid ett separat digitalt beslutsmöte.

9 Uppföljning covid-19-pandemin

9.1 Vaccination mot covid-19 för barn och ungdomar 5-11 år

Johanna Rubin från Folkhälsomyndigheten deltog online och rådet diskuterade den nya vari-anten av covid-19 kallad omikron och verkningsgraden för vaccin. Den kommande nya re-kommendationen gäller vaccinering för åldersgruppen barn och ungdomar 5 – 11 år.

Lotta berättade om planen framåt. Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete och kommer tillbaka till rådet med ett förslag till yttrande som sedan beslutas antingen per capsulam eller vid ett separat digitalt beslutsmöte.

9.2 Uppföljning krav på vaccination hälso- och sjukvårdspersonal

Frågan hänsköts till nästa möte.

10 Inför verksamheten 2022

10.1 Preliminär planering

Lotta Eriksson presenterade rådets planering för 2022. Nästa år är 8 sammanträden inplane-rade och dessutom ett trilateralt möte med de medicinsk-etiska råden i Norge och Danmark. Prioriteringar för aktuella frågor diskuterades. Vid nästa sammanträde beslutas verksamhets-planen för kommande år.

10.2 Inför trilateralt möte

Lotta Eriksson bad om synpunkter på förslaget till program för mötet som ska hållas i
Stockholm den 5 – 6 maj 2022.

11 Övriga frågor

Ingen övrig fråga hade anmälts.

Vid protokollet
Maria Zetterström
sekreterare

Justeras
Sven-Eric Söder
ordförande