Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 22 oktober 2021

Närvarande
Åsa Gyberg-Karlsson (ordförande för mötet)
Michael Anefur (närvarande digitalt)
Ulrika Jörgensen (närvarande digitalt)
Dag Larsson
Sofia Nilsson (närvarande digitalt)
Anton Nordqvist
Lina Nordquist (från p. 6)
Lilas Ali
Göran Collste
Titti Mattsson (från p. 8.2)
Kerstin Nilsson
Olle Olsson
Bengt Rönngren
Nils-Eric Sahlin
Mikael Sandlund

Sekretariat
Lotta Eriksson
Michael Lövtrup
Maria Zetterström

Frånvarande
Magnus Harjapää
Emil Bergschöld
Marie Stéen

1 Inledning

Åsa Gyberg-Karlsson hälsade välkommen till mötet. Hon hälsade vidare Maria Zetterström välkommen till sekretariatet där hon ska arbeta som biträdande utredningssekreterare på halvtid. Åsa Gyberg-Karlsson informerade därefter om vilka rådsmedlemmar som anmält förhinder.

2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3 Jävs- eller intressekonflikter

Bengt Rönngren anmälde att han har varit delaktig i framtagandet av Nya regler om organdonation, och kommer därför att lämna sammanträdet vid beredningen av frågan (punkt 8.1).

4 Justering av protokoll från föregående sammanträde

Mikael Sandlund anförde under punkt 6 Omvärldsbevakning att temat för den årliga etikdagen ska vara postpandemi-etik. Protokollet fastställes med den justeringen.

5 Anmälningar

5.1 Rekrytering av utredningssekreterare till Smers sekretariat

Helena Teréus som arbetat som utredningssekreterare på Smers sekretariat sedan år 2014 kommer att börja arbeta på Socialstyrelsen. Rekrytering av ersättare pågår. Lotta Eriksson berättade att intresset är stort.

5.2 Förberedelser inför Sveriges ordförandeskap 2023

Under Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023 ska Smer stå som värd för Forum of the National Ethics Councils (NEC), en nätverksträff för nationella etikråd inom EU. Mötet föreslås äga rum i maj 2023.

5.3 Offentlig utfrågning angående precisionsmedicin i Socialutskottet den 26 oktober

Lotta Eriksson kommer att representera Smer och svara på eventuella frågor om precisionsmedicin i Socialutskottet den 26 oktober.

5.4 Expert till arbetsgrupp om krisberedskap och katastrofmedicinsk beredskap

Nils-Eric Sahlin har utnämnts som expert i en arbetsgrupp inom Socialstyrelsens regeringsupp-drag, om krisberedskap och katastrofmedicinsk beredskap. Olle Olsson sitter också i arbetsgruppen.

5.5 Inkommen remiss: Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll, SOU 2021:80

Rådet beslutade att besvara remissen. Remissvaret ska lämnas senast den 31 januari 2022, dvs svaret kommer att behandlas på sammanträdet i december. Kerstin Nilsson och Göran Collste anmälde intresse att ingå i arbetsgruppen för framtagande av remissen.

6 Omvärldsbevakning

Mötet gick igenom bilaga C med omvärldsbevakningen.

7 Uppföljning covid-19

7.1 Uppföljning uttalande om vaccination mot covid-19 av vård- och omsorgspersonal

Sekretariatet noterade att uttalandet har fått stor spridning och avsedd effekt. Sekreteriatet gavs i uppdrag att följa upp händelseutvecklingen inför sammanträdet i december.

7.2 Samråd FoHM Covid-vaccin för barn och ungdomar

Folkhälsomyndigheten, FoHM, kontaktade Statens medicinsk-etiska råd, Smer, med en för-frågan om samråd och ett yttrande kring de etiska aspekterna av ett erbjudande av vaccination mot covid-19 till 12–15 åringar i Sverige. Ett yttrande har lämnats till FoHM den 14 september.

8 Remisser

8.1 Lagrådsremiss Nya regler för organdonation

Bengt Rönngren berättade om innehållet och bakgrunden för arbetet med lagrådsremissen. Därefter lämnade Bengt sammanträdet under rådets diskussion.

Rådet beslutade enligt sekretariatets förslag till remissvar.

8.2 Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56)

Ett förslag till remissvar har tagits fram av en arbetsgrupp. Lotta Eriksson presenterade remissvaret i korthet.

Rådet beslutade att svara på remissen enligt förslaget.

8.3 Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:XXXX) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:10) om avsiktlig utsättning vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer

Sekretariatet föreslog att rådet avstår från att besvara remissen. Rådet biföll förslaget.

9 Etikpriset 2022

Etikpriskommittén presenterade sitt förslag till pristagare och prismotivering. Rådet beslutade i enlighet med förslaget. Pristagaren kommer att offentliggöras på Etikdagen den 2 december.

10 Genredigering

Lotta Eriksson gav en uppdatering vad gäller status och fortsatt planering av projektet om genredigering. Rådet gick igenom textförslaget kapitelvis.

Sekretariatet justerar rådets rekommendationer och ställningstaganden vilket skickas ut separat för kommentarer. I övrigt ska de rådsmedlemmar som har synpunkter på texten skicka dessa till sekretariatet senast den 1 november kl 07.00.

En slutversion av rapporten skickas ut för beslut per capsulam i mitten av november. Målet är att publicera rapporten i samband med etikdagen den 2 december.

Inspelen från den medborgardialog med gymnasieelever som hölls den 21 oktober kommer att tas med i en bilaga till rapporten.

11 Sammanträdesdatum m.m. 2022

Rådet beslutade om följande sammanträdesdatum för 2022:
18 februari, 1 april, 5-6 maj (trilateralt möte), 16-17 juni, 23 september, 28 oktober, 8 december (etikdagen) och 9 december.

12 Sen selektiv fosterreduktion

Ärendet hänsköts till kommande sammanträde.

13 Inför trilateralt möte

Ärendet hänsköts till sammanträdet i december.

14 Övriga frågor

Ingen övrig fråga hade anmälts.

Vid protokollet
Maria Zetterström
sekreterare

Justeras
Åsa Gyberg-Karlsson
ordförande