Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 2 till 3 september 2021

Närvarande

Åsa Gyberg-Karlsson (ordförande för mötet)
Michael Anefur
Ulrika Jörgensen
Dag Larsson
Sofia Nilsson
Anton Nordqvist
Lilas Ali (p. 1-10)
Göran Collste
Titti Mattsson (närvarande digitalt)
Kerstin Nilsson
Olle Olsson
Bengt Rönngren
Nils-Eric Sahlin
Mikael Sandlund
Marie Steen

Sekretariat

Lotta Eriksson
Ulrika Axelsson Jonsson
Michael Lövtrup

Frånvarande

Magnus Harjapää
Lina Nordquist
Emil Bergschöld

Gäster

Johanna Rubin (p. 7, närvarande digitalt)
Peter Lindgren (p. 10 och p. 13.2)

1. Inledning

Med anledning av Smers ordförande, Kenneth Johanssons, bortgång ledde Åsa Gyberg-Karlsson, som rådets mest seniora ledamot, mötet. Hon hälsade välkommen varefter en tyst minut hölls till Kenneth Johanssons minne.

Åsa Gyberg-Karlsson hälsade Anton Nordqvist särskilt välkommen såsom ny ledamot i Smer för miljöpartiet. Medlemmar och anställda på sekretariatet presenterade sig själva. Åsa Gyberg-Karlsson informerade om vilka rådsmedlemmar som anmält förhinder.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Jävs- eller intressekonflikter

Inga jävs- eller intressekonflikter anmäldes.

4. Inför rekrytering av ny ordförande

Bengt Rönngren informerade om att processen med att utse en ny ordförande för Smer nyligen har inletts. Beslut kommer att fattas av socialministern.

Rådet beslutade att den ledamot som suttit längst i rådet, Åsa Gyberg-Karlsson, leder rådets kommande sammanträden, i enlighet med rådets praxis.

Rådet beslutade att tillsätta ett tillfälligt presidium som huvudsekreteraren kan stämma av brådskande och strategiska frågor hos mellan sammanträden. Till medlemmar i detta presidium valdes Åsa Gyberg Karlsson, Dag Larsson, Ulrika Jörgensen, Nils-Eric Sahlin och Mikael Sandlund.

Vid förfrågningar om uttalanden och medverkan i medier eller vid externa evenemang gav rådet huvudsekreteraren mandat att tillfråga lämplig medlem om att medverka å rådets vägnar. Vid behov konsulteras presidiet. Om det är lämpligt sett till frågans art kan även huvudsekreteraren eller en utredningssekreterare medverka.

5. Anmälningar

Inga ärenden fanns att särskilt anmäla.

6. Omvärldsbevakning

Mikael Sandlund meddelade att Svenska Läkaresällskapets och Sveriges Läkarförbunds årliga etikdag kommer att hållas den 29 november. Evenemanget blir digitalt och temat är ”post(?)pandemins etik”.

7. Uppföljning covid-19

Sekretariatet hade föreslagit att Smer antar och publicerar ett yttrande där rådet sammanfattar de synpunkter rådet framfört till Folkhälsomyndigheten inom ramen för deras beredning av frågan om vaccination mot covid-19 till 16–17-åringar. Rådet beslutade att anta förslaget till yttrande med vissa justeringar.

Lotta Eriksson redovisade det pågående arbetet med en antologi med texter kring pandemi och etik. Syftet med skriften är att vara framåtsyftande, inte en historik. Flera skribenter har tackat ja till att medverka.  Publicering planeras preliminärt till juni 2022.

Folkhälsomyndigheten har vänt sig till Smer för synpunkter inför deras ställningstagande till vaccination mot covid-19 till 12–15-åringar. Johanna Rubin, utredare vid Folkhälsomyndigheten, gav en presentation av det vetenskapliga läget och de etiska aspekter som myndigheten överväger. Rådet diskuterade olika etiska aspekter på frågan som underlag för ett yttrande till Folkhälsomyndigheten.

Rådet diskuterade andra frågor kopplade till covid-19 som debatteras i samhället och de etiska aspekter de innehåller. Rådet beslutade att anta ett uttalande gällande vaccination av anställda med patient- eller brukarkontakt i vård och omsorg.

8. Uppföljning Regiondialoger

Ulrika Axelsson Jonsson berättade att den planerade regiondialogen med Region Värmland den 25 augusti hade ställts in då inga ledamöter från Smer hade möjlighet att delta. Nytt datum för dialogen kommer att sättas.

Ulrika Axelsson Jonsson gav därefter en kort redovisning av regiondialogen med Region Skåne den 1 september. De medverkande rådsmedlemmarna kompletterade med sina synpunkter.

9. Genredigering

Lotta Eriksson gav en uppdatering vad gäller status och fortsatt planering av projektet om genredigering. Därefter gav Michael Lövtrup en introduktion till de frågeställningar som sekretariatet önskade att rådet diskuterar vid sammanträdet. Efter diskussioner i grupp redovisades synpunkterna och diskussionen fortsatte med hela rådet.

De rådsmedlemmar som medverkade i den ungdomsdialog kring genredigering som hölls den 1 september på gymnasieskolan Spyken i Lund redovisade sina intryck. Erfarenheterna från dialogen var mycket positiva och rådet fattade beslut om att försöka anordna ytterligare en dialog med gymnasieelever inom ramen för projektet den 21 oktober.

10. Sen selektiv fosterreduktion

Smer beslutade vid sitt sammanträde den 5 februari 2021 att inleda en beredning av frågan om sen selektiv fosterreduktion. Peter Lindgren, chef för Centrum för Fostermedicin, Karolinska universitetssjukhuset, gav en fördjupad presentation kring de särskilda situationer i vilka det kan vara aktuellt att skjuta upp fosterreduktionen till vecka 28–32. Peter Lindgren svarade därefter på frågor från rådet.

Lotta Eriksson gav därefter en presentation utifrån rådets tidigare arbete och ställningstaganden kring fosterreduktion och de specifika etiska problem som aktualiseras i samband med de nya frågeställningarna rådet har att överväga och ta ställning till. Planen för den fortsatta beredningen inom rådet presenterades.

11. Remisser

11.1 Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39)

Ulrika Axelsson Jonsson föredrog i korthet sekretariatets förslag till remissvar. Rådet beslutade i enlighet med förslaget.

11.2 Screening för cystisk fibros vid födelsen

Michael Lövtrup föredrog sekretariatets förslag till remissvar. Rådet beslutade i enlighet med förslaget.

11.3 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)

Ulrika Axelsson Jonsson föredrog sekretariatets förslag till remissvar. Rådet beslutade i enlighet med förslaget.

11.4 Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU 2021:43)

Lotta Eriksson föredrog sekretariatets förslag till remissvar. Rådet beslutade i enlighet med förslaget.

11.5 God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa. (SOU 2021:6)

Michael Lövtrup föredrog sekretariatets förslag till remissvar. Rådet beslutade i enlighet med förslaget.

11.6 Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56)

Lotta Eriksson föredrog innehållet i betänkandet och rådets tidigare beredning av frågor som rör fastställande av föräldraskap vid assisterad befruktning i utlandet.

Rådet beslutade att besvara remissen. En referensgrupp utsågs bestående av Kerstin Nilsson, Nils-Eric Sahlin, Sofia Nilsson, Titti Mattsson och Åsa Gyberg-Karlsson.

12. Verksamhetsuppföljning och intern utvärdering.

Lotta Eriksson redovisade Smers aktiviteter och publikationer perioden september 2020-augusti 2021.

13. Planering inför verksamheten 2022.

13.1 Smers strategi 2020–2022

Smer strategi för 2020–2022 inkluderat prioriteringsordningen för kommande projekt kommenterades inför rådets diskussion om aktuella och framtida projekt.

13.2 Pågående arbete och inför framtida prioriteringar

Lotta Eriksson gav en översikt av rådets pågående och planerade projekt, konferenser och andra aktiviteter samt andra frågor som rådet uppmärksammat under året och som skulle kunna bli föremål för nya projekt.

Rådet gav sina synpunkter och beslutade att i nuläget prioritera att slutföra påbörjade projekt och inte inleda några nya. Diskussionen kring framtida prioriteringar framsköts till ett kommande sammanträde.

Minimikrav för att bedriva fosterdiagnostisk verksamhet.

Peter Lindgren, chef för Centrum för Fostermedicin, Karolinska universitetssjukhuset, och medlem Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik, Snif, redovisade de minimikrav för att bedriva fosterdiagnostisk verksamhet som nätverket arbetat fram. Snif önskar att Smer ställer sig bakom dokumentet. Rådet gav sina synpunkter och diskuterade möjliga framtida initiativ.

14. Kommande konferenser och möten

14.1 Etikpristagarens seminarium 2021

Michael Lövtrup redogjorde för det preliminära programmet för etikpristagarens seminarium den 10 december.

14.2 Smers etikdag 2021

Lotta Eriksson meddelade att inriktningen på Smers etikdag den 2 december blir genredigering och berättade vilka som hittills tackat ja till att medverka.  

14.3 Inför trilateralt möte

Med anledning av pandemiläget har sekretariatet i samråd med de norska och danska etikråden beslutat att ställa in det planerade trilaterala mötet den 18 november 2021 och i stället genomföra det i maj 2022.  

14.4 Frukostwebbinarier

Rådet beslutade att gå vidare och undersöka möjligheten att genomföra frukostwebbinarier i enlighet med rådets tidigare beslutade ambition.

14.5 Almedalen 2022

Rådet är preliminärt positivt till att medverka i Almedalen 2022, beslut om medverkan fattas vid kommande sammanträde.

15. Smers etikpristagare 2021

Tiden för att nominera mottagare av Smers etikpris 2021 har löpt ut. Rådet beslutade att tillsätta en pristagarkommitté bestående av Åsa Gyberg-Karlsson, Ulrika Jörgensen och Anton Nordqvist för att ta fram ett förslag på pristagare

16. Sammanträdesdatum m.m. 2022

Rådet diskuterade preliminära sammanträdesdatum för 2022. Slutligt beslut kommer att fattas senare, eventuellt i samråd med den nya ordföranden.  

17. Övriga frågor.

Inga övriga frågor hade anmälts.

Vid protokollet
Michael Lövtrup
sekreterare

Justeras
Åsa Gyberg-Karlsson
ordförande