Protokoll fört vid videosammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 21 juni 2021

Närvarande

Kenneth Johansson, ordförande
Michael Anefur
Åsa Gyberg-Karlsson (frånvarande p. 1 – 4, 8.1 – 8.2)
Magnus Harjapää
Ulrika Jörgensen (frånvarande p. 7 – 13, dock närvarande på p. 8.1 – 8.2)
Lina Nordquist
Malena Ranch
Göran Collste
Titti Mattsson
Kerstin Nilsson
Olle Olsson
Bengt Rönngren
Nils-Eric Sahlin
Mikael Sandlund
Marie Stéen

Sekretariat

Lotta Eriksson
Ulrika Axelsson Jonsson
Michael Lövtrup

Frånvarande

Lilas Ali
Emil Bergschöld
Dag Larsson
Sofia Nilsson

1. Ordföranden inleder

Kenneth Johansson hälsade välkommen varefter Lotta Eriksson kontrollerade närvaron och informerade om vilka rådsmedlemmar som anmält förhinder.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Jävs- eller intressekonflikter

Inga jävs- eller intressekonflikter anmäldes.

4. Anmälningar

4.1 Remiss av Folkhälsomyndighetens underlag om vaccination mot pneumokocker för personer över 75 år

Lotta Eriksson informerade mycket kort om att remiss har behandlats per capsulam.

4.2 Nomineringar till Smers etikpris 2021

Lotta Eriksson informerade om att en öppen nominering till Smer etikpris nu gått ut fram till den 29 augusti 2021. Frågan kommer tas upp vid kommande sammanträde då en nomineringskommitté utses i rådet.

4.3 Regiondialog med Region Värmland den 25 augusti kl. 10 – 15

Ulrika Axelsson Jonsson informerade om att Smer kommer att träffa representanter för regionstyrelsen, regionledningen och etikkommittén i Region Värmland den 25 augusti.

4.4 Deltagande vid Möte med SKR:s etiknätverk

Lotta Eriksson informerade om Smers deltagande i mötet med SKR:s etiknätverk där hon höll en presentation om rådets arbete vad gäller prioriteringsetik.Temat för mötet var prioriteringar vid kris och krig angående Socialstyrelsens nya uppdrag.

4.5 Aviserat expertgruppsmöte i DIGG

Lotta Eriksson informerade om att DIGG aldrig sammankallade expertgruppen vad gäller vaccinintyg på grund av de korta tidsramarna.

4.6 Brev angående Medvetslösa forskningspersoner i kliniska prövningar

Michael Lövtrup informerade om att Smer mottagit ett brev från några forskare angående akut medvetslösa forskningspersoner. Enligt EU förordning om kliniska prövningar (nr 536/2014 av den 16 april 2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG) ges möjlighet att inhämta samtycke i efterhand i dessa situationer. Av tekniska skäl har förordningen dock ännu inte trätt i kraft såvitt gäller läkemedelsbehandling. Då svensk lag kräver att anhöriga tillfrågas omöjliggörs denna forskning i dagsläget. Brevskrivarna önskar nu ett uttalande från Smer.

Lotta Eriksson informerade om hur Smer agerat i frågan om beslutsoförmögna hittills samt att Kenneth Johansson och hon själv avser att uppvakta den politiska ledningen på Socialdepartementet under hösten om frågan.  

4.7 Webbinarium: DNA och brottsutredning den 23/6 kl. 13.00-14.15

Ulrika Axelsson Jonsson informerade om webbinariet som Smer anordnar på onsdag och uppmanade alla som har tid och intresse att lyssna.

4.8 Socialstyrelsens projekt angående nyföddhetsscreening

Michael Lövtrup informerade kort om Socialstyrelsen pågående projekt angående nyföddhetsscreening.

4.9 Uppföljning möte med Svenskt nätverk för information kring Fosterdiagnostik (Snif)

Lotta Eriksson informerade om det senaste möteet med Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik och aviserade dokumentet Minimikrav för att bedriva fosterdiagnostisk verksamhet som Snif tagit fram. Dokumentet avses tas upp till diskussion vid kommande Smer-sammanträde.

4.10 NEC forum 11–12 maj.

Lotta Eriksson informerade om punkten att Smer har medverkat i NEC forum, det regelbundet återkommande nätverksmötet för nationella etikråd inom EU den 11–12 maj. Mötet som arrangerades av Portugals etikråd. Temat för konferensen var framväxande teknologier, genredigering och klimatetik, m.m.

4.11 Rådets tidigare flerårige sakkunnige Göran Hermerén har tilldelats Serafimerorden

Lotta Eriksson informerade om att rådets tidigare sakkunnige professor Göran Hermerén har tilldelats Serafimerorden. Göran Hermerén satt med i Smer över 30 år sedan dess start och har betytt mycket för utvecklingen av medicinsk etik i Sverige.

5. Uppföljning samråd FoHM om Covid-vaccin för barn och ungdomar.

Lotta Eriksson föredrog ärendet. Överläggning har hållits med Folkhälsomyndigheten (FoHM) gällande etiska aspekter på vaccinationer av barn och unga från 12 respektive 16 års ålder.

6. Omvärldsbevakning

Kenneth Johansson hänvisade till utskickat material.

Göran Collste återgav att han deltagit i Institutet för framtidsstudiers (IFF) webbinarium: Behöver Folkhälsomyndigheten ett etikråd? – Etiska avvägningar ipandemitider. Göran Collste föreslår att Smer tar upp frågan om Smers roll och hur Smer ställer sig till att andra myndigheter kan vända sig till Smer i etiska frågor, vid sammanträdet den 2 – 3 september.

Lotta Eriksson anförde att det rådet återkommande haft frågan uppe till diskussion och att det även berörs i rådets strategi för mandatperioden, och att planen är att detta tas upp ånyo vid Smer kommande planeringssammanträde.

7. Genredigering

Lotta Eriksson inledde punkten med att informera om vad som hänt sedan förra sammanträdet. Dels har rundabordssamtal hållits med olika patientföreningar, dels har sekretariatet arbetat vidare med texterna i den kommande rapporten.

Rådets medlemmar delades in i grupper för att diskutera utsänt material. Därefter diskuterade rådet aktuella frågeställningar samt lämnade synpunkter till sekretariatet på de utkast till kapitel som skickats ut.

8. Remisser

8.1 När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8)

Ulrika Axelsson Jonsson föredrog ärendet och förslaget till beslut. Rådet beslutade i enlighet med förslaget till remissvar.

8.2 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19)

Lotta Eriksson föredrog ärendet och förslaget till remissvar. Rådet beslutade därefter i enlighet med förslaget.

8.3 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. (SOU 2021:34)

Ulrika Axelsson Jonsson föredrog förslagen i betänkandet. Rådet beslutade att svara på remissen.

8.4 Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39)

Ulrika Axelsson Jonsson föredrog förslagen i betänkandet. Rådet beslutade att svara på remissen. En arbetsgrupp bestående av Göran Collste, Kerstin Nilsson och Olle Olsson tillsattes. Ett förslag till remissvar kommer att skickas ut inför sammanträdet den 1 – 2 september, då svaret också planeras beslutas.

8.5 Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU 2021:43)

Lotta Eriksson föredrog förslagen i betänkandet. Rådet beslutade att svara på remissen. En arbetsgrupp bestående av Titti Mattsson, Kerstin Nilsson, Lilas Ali och Nils-Eric Sahlin tillsattes.

8.6 Cystisk fibros i nyföddhetsscreening.

Michael Lövtrup föredrog ärendet. Socialstyrelsen har skickat ut sin rapport Screening för cystisk fibros Rekommendation om att inte införa ett screeningprogram på öppen remiss. Förslag till rådet är att Smer svarar på remissen med ett något kortare svar. Rådet beslutade att svara på remissen och att den referensgrupp som redan arbetar med nyföddhetsscreening bistår sekretariatet.

9. Selektiv fosterreduktion

Lotta Eriksson föredrog ärendet. Syftet med projektet är att i ett yttrande ge regeringen ett underlag inför kommande reglering. Selektiv fosterreduktion innehåller flera svåra frågor och samråd behöver ske med ett flertal aktörer på området. Avsikten är att sammanfatta och beskriva den etiska problematiken i ett yttrande. Rådet beslutade att anta förslaget till projektplan.  

10. Information inför rådets aktiviteter i Region Skåne den 1 – 3 september

Lotta Eriksson informerade om de aktiviteter som planeras i samband med sammanträdet den 1 – 2 september. På förmiddagen den 1 september planeras en ungdomsdialog på gymnasieskolan Spyken, på eftermiddagen samma dag planeras regiondialog med regionledning och regionstyrelsen.  

11. Övriga frågor 

Kenneth Johansson meddelade att Malena Ranch kommer att avgå som ledamot i Smer på grund av föräldraledighet. Kenneth Johansson tackade Malena Ranch för hennes tid och aktiviteter i Smer och önskade henne lycka till i hennes fortsatta gärning.

Vid protokollet    
Ulrika Axelsson Jonsson
Sekreterare

Justeras
Michael Anefur
Ledamot