Protokoll fört vid digitalt sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 26 mars 2021

Närvarande (digitalt)
Kenneth Johansson (ordförande)
Michael Anefur, ej närvarande på pp 1 – 7, 11, 10, 8.4, 8.1 samt 8.3
Åsa Gyberg-Karlsson, ej närvarande på pp 1 – 7 samt 11
Ulrika Jörgensen
Sofia Nilsson
Lina Nordquist
Malena Ranch
Lilas Ali
Göran Collste
Titti Mattsson
Kerstin Nilsson, ej närvarande på p 8.3, 8.2, 9 och 10
Olle Olsson
Bengt Rönngren
Nils-Eric Sahlin
Mikael Sandlund
Marie Stéen

Sekretariat
Lotta Eriksson
Michael Lövtrup
Ulrika Axelsson Jonsson

Frånvarande
Emil Bergschöld
Magnus Harjapää
Dag Larsson

Gäster
Ulrika Harnesk (senior jurist) och Magnus Bergström (it-säkerhetsexpert), båda från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), närvarande under p 8.4.

Per Sikora, (co chair för GMS Informatik), Genomic Medicine Sweden (GMS), närvarande under p 8.4.

1. Välkommen

Kenneth Johansson hälsade alla välkomna. Lotta Eriksson kontrollerade närvaron och informerade om vilka rådsmedlemmar som anmält förhinder.  

2. Fastställande av dagordning

Ordföranden informerade om att dagordningen behöver ändras, med hänsyn till när gästerna under punkten 8.4 Hälsodata och DNA kan närvara och föreslog därefter att denna punkt flyttas fram och läggs efter punkten 7, Covid – 19.

Dagordningen fastställdes i enlighet med utskickat material och föreslagna ändringar.

3. Jävs- eller intressekonflikter

Inga jävs-eller intressekonflikter anmäldes.

4. Anmälningar

Lotta Eriksson informerade om att Remiss angående Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:XXXX) om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter, har inkommit till Smer. Efter internberedning i sekretariatet och avstämning med sakkunniga i rådet har ordföranden fattat beslut om att avstå från att besvara remissen. Remisstiden var kort, till den 22 mars.

Lotta Eriksson informerade om att Göran Collste samt hon själv medverkade vid SKR:s etiknätverksmöte den 10 februari.

Lotta Eriksson informerade om förfrågan ang. projekt vad gäller behandling av patienter med lungsvikt, gällande rökning och hemsyrgas.  

Lotta Eriksson anmälde att ett trilateralt möte med de norska och danska bioetikråden planeras, preliminärt i november 2021.  

5. Omvärldsbevakning

Rådet gavs möjlighet att lämna synpunkter på utskickat material.

Michael Lövtrup redogjorde kort för IVO:s beslut gällande den läkare som i juli gav assisterat döende till en ALS-sjuk man.  

6. Remisser

6.1. Remiss av Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU2021:4)

Ulrika Axelsson Jonsson föredrog betänkandets förslag, redogjorde för arbetsgruppens preliminära förslag till remissvar samt presenterade de diskussionsfrågor arbetsgruppen ville lyfta till rådet. Rådet lämnade synpunkter och diskuterade frågorna. Rådet beslutade att beslut om svar fattas på rådets nästa sammanträde den 7 maj.

6.2. Remiss av Utkast till lagrådsremiss: Ny lag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot covid-19

Lotta Eriksson föredrog ärendet och förslag till svar. Rådet beslutade i enlighet med förslaget.

7. Covid-19

7.1 Uppföljning av tidigare initiativ

Lotta Eriksson redogjorde för rådets aktiviteter inom ramen för Covid-19 projektet sedan föregående sammanträde:

  • Smer undertecknade även WHO:s deklaration för en rättvis fördelning av vaccin den 23 februari. Deklarationen uppmanar alla länder att arbeta tillsammans för en rättvis fördelning av vaccin, påskynda vaccinationen samt prioritera riskgrupper och hälso- och sjukvårdspersonal i alla världens länder. Smer uppmanade i samband med undertecknandet Sveriges regering att skyndsamt verka för en ökad vaccintillgång för låginkomstländer genom COVAX. Nu krävs kraftfulla gemensamma åtgärder från samtliga länder. Sverige bör ta initiativ för att så sker.
  • En debattartikel ”Svåra etiska problem kring vaccinationsintyg” har publicerades på SvD Debatt den 28 februari, med rådets medlemmar som undertecknare, med syfte att lyfta frågans etiska implikationer till samhällelig diskussion. Rådet har sedermera varit synligt i det offentliga samtalet om de sk. vaccinationspassen i olika medier.
  • En debattartikel ”Krisberedskapen behöver bli mer inkluderande” har tagits fram tillsammans med Funktionsrätt Sverige, och publicerats i tidningen Dagens Samhälle den 23 mars 2021. Artikeln togs fram som en uppföljning av de webbinarier Smer anordnat tillsammans med Funktionsrätt Sverige.

7.2 Framtida insatser

Lotta Eriksson berättade om planeringen vad gäller uppföljningen av rådets rapport Etiska vägval vid en pandemi och den antologi som planeras.  Rådet gav sina synpunkter och diskuterade möjliga framtida initiativ.

8. Genetisk integritet 2.0

8.1 DNA och brottsutredning

Ulrika Axelsson Jonsson föredrog kort ärendet och beredningen sedan föregående sammanträde. Rådet gavs möjlighet att lämna synpunkter och beslut fattades därefter om att publicera Kort om DNA och brottsutredning.

8.2 Genredigering

Lotta Eriksson och Michael Lövtrup inledde mötet med en presentation av projektets status och utskickat material. Därefter diskuterade rådet frågan och gav sina synpunkter. och

8.3 Nyföddhetsscreening

Michael Lövtrup informerade om Socialstyrelsens arbete med att se över ramverket för nyföddhetsscreening och att sekretariatet tackat ja till att delta. Lilas Ali, Sofia Nilsson, Lina Nordquist, Nils-Eric Sahlin och Mikael Sandlund bistår sekretariatet i arbetet. 

8.4 Hälsodata och DNA

Ulrika Axelsson Jonsson gav en kort introduktion till punkten och därefter föredrog Per Sikora Genomic Medicine Sweden (GMS) arbete och utmaningar på området hälsodata gällande genetisk information och precisionsmedicin. Därefter föredrog Ulrika Harnesk och Magnus Bergström frågor om hälsodata gällande genetisk information utifrån Integritetsskyddsmyndighetens roll och perspektiv.

9. Synpunkter på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys utkast av rapport Precisionsmedicin

Lotta Eriksson föredrog förslag till synpunkter och medskick på utkast till rapport om precisionsmedicin från Myndigheten för vård och omsorgsanalys.

10. Uppföljning av sakfrågor och projekt

10.1 Vård av personer utan permanent uppehållstillstånd

Ulrika Axelsson Jonsson informerade om uppföljning av rapporten Vård av personer utan permanent uppehållstillstånd Etiska aspekter på behandling som kräver eftervård (Smer rapport 2020:6).

10.2 Selektiv fosterreduktion

Lotta Eriksson berättade att ett rundabordssamtal med företrädare från professionsföreningarna kommer att äga rum den 31 mars.

10.3 Expertgruppen för horisontella prioriteringar

Rådet diskuterade Smers roll i förhållande till projektet om horisontella prioriteringar.

11. Kommande konferenser och seminarier

11.1 Inför Etikdagen

Lotta Eriksson påminde om att det är viktigt att sätta ämnet för etikdagen relativt snart, även om det är långt kvar. Ämnet planeras ligga inom ramarna för projekt Genetik 2.0. Programmet är i sådana fall tänkt att utformas i temablock, med fokus både på frågor som är aktuella i hälso- och sjukvården nu, i en nära framtid och på sikt. Rådet har ett särskilt ansvar att spana mot forskningsfronten och i ett tidigt skede uppmärksamma etiska frågor som väcks av ny teknik. Programmet för dagen föreslås spegla samtliga dimensioner – nu, nära framtid och på sikt.

11.2 Etikpristagarens seminarium

Michael Lövtrup informerar om planeringen av årets etikpristagarseminarium. 2020 år etikpristagare, Torbjörn Tännsjö, har valt prioriteringar i hälso- och sjukvården som tema för sitt pristagarseminarium. Seminariet äger rum den 10 december.

11.3 Inför Smers frukostseminarier

Lotta Eriksson och Kenneth Johansson informerade om planerna vad gäller rådets kommande frukostseminarier.

Vid protokollet                                                                                                         

Ulrika Axelsson Jonsson
sekreterare
                                                              

Justeras  

Kenneth Johansson
ordförande