Protokoll fört vid digitalt sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 5 februari 2021

Närvarande (digitalt)
Kenneth Johansson (ordförande),
Åsa Gyberg-Karlsson,
Michael Anefur, närvarande fr.o.m. p. 10
Ulrika Jörgensen, närvarande med vissa avbrott
Dag Larsson, närvarande t.o.m. p. 11
Lina Nordquist,
Lilas Ali,
Sofia Nilsson, närvarande fr.o.m. p. 7
Göran Collste,
Kerstin Nilsson,
Titti Mattsson,
Olle Olsson,
Nils-Eric Sahlin,
Mikael Sandlund,
Bengt Rönngren.

Sekretariat
Lotta Eriksson,
Michael Lövtrup,
Ulrika Axelsson Jonsson.

Frånvarande
Magnus Harjapää,
Emil Bergschöld,
Malena Ranch,
Marie Stéen.

Gäster
Anna Wedell, professor i medicinsk genetik, Karolinska institutet, närvarande under p.10.2.

Peter Lindgren, chef för Centrum för fostermedicin (CFM), Karolinska sjukhuset, närvarande under p. 11.

Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, Linköpings universitet, närvarande under p. 12.

1. Välkommen

Kenneth Johansson hälsade alla välkomna. Lotta Eriksson kontrollerade närvaron och informerade om vilka rådsmedlemmar som anmält förhinder.  

2. Fastställande av dagordning

Ordföranden informerade om att Folkhälsomyndigheten inte kommer att medverka på dagens sammanträde (p. 7.1), att det tillkommit ett ärende en remiss gällande Socialstyrelsens rapport Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige (S2019/05187/FS). Ordföranden föreslog därefter att punkterna 12 och 13 flyttas fram och läggs direkt efter behandling av remisserna.

Dagordningen fastställdes i enlighet med utskickat material och föreslagna ändringar.

3. Jävs- eller intressekonflikter

Inga jävs-eller intressekonflikter anmäldes.

4. Anmälningar

4.1 Kenneth Johansson informerade om att Michael Lövtrup för rådets räkning har presenterat rådets tidigare arbete angående AI inom hälso- och sjukvården för tjänstemän vid Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning.

4.2 Kenneth Johansson informerade om att han, Lotta Eriksson, Göran Collste är inbjudna att medverka vid kommande möte den 10 februari med SKR:s etiknätverk.

4.3 Lotta Eriksson informerade om att det inkommit ytterligare en remiss till Smer, Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4) samt att en arbetsgrupp håller på att sättas samman.

5. Omvärldsbevakning

Kenneth Johansson kommenterade utskickat material. Michael Lövtrup berättade att det sedan handlingarna utskickats även   finns kompletterande material om att frågan om en legalisering av dödshjälp nu även är aktuell i Portugal vid sidan om Spanien.

6. Remisser

6.1. Remiss av Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning (SOU2020:53).

Ulrika Axelsson Jonsson föredrog i korthet arbetsgruppens förslag till remissvar. Rådet beslutade i enlighet med förslaget.

6.2. Remiss av EU-kommissionens meddelande om en läkemedelsstrategi för Europa (COM (2020) 761 final).

Michael Lövtrup föredrog i korthet ärendet. Rådet beslutade att avstå från att besvara remissen.

6.3. Remiss av Socialstyrelsens rapport: Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige (S2019/05187/FS).

Ulrika Axelsson Jonsson föredrog i korthet innehållet i rapporten, vilken inkommit till Smer den 2 februari, samt preliminär bedömning av förslag till beslut. Svar på remissen ska lämnas senast den 16 mars och Smers nästa sammanträde hålls den 26 mars. Sekretariatet gavs i uppgift att göra en fördjupad beredning av frågan. Ordföranden föreslog därefter att beslut om remissen fattas av honom. Rådet beslutade i enlighet med ordförandens förslag.

7. Verksamhetsberättelse – översikt 2020 samt verksamhetsplan 2021.

7.1 Lotta Eriksson föredrog verksamhetsberättelsen. Rådet godkände verksamhetsberättelsen och beslutade att lägga den till handlingarna.

7.2 Lotta Eriksson informerade om verksamhetsplanen för 2021 och presenterade ett förslag att införa frukostseminarier som ett sätt att lyfta fram Smers arbete. Rådet diskuterade olika insatser för att göra Smers arbete känt i vidare kretsar. Rådet godkände förslaget att påbörja en serie frukostseminarier i syfte att särskilt synliggöra Smers verksamhet utåt samt beslutade därefter om verksamhetsplanen för 2021.

8. Covid – 19

8.1 Vaccinationsprioriteringar

Rådet diskuterade på vilket sätt Smer kan bidra till Folkhälsomyndighetens arbete med prioriteringar av vaccination mot covid – 19 och i eventuella framtida pandemier samt om vilka eventuella åtgärder rådet kan behöva vidta.

8.2 Uppföljning Funktionsrätt Sverige

Lotta Eriksson berättade om rådets samarbete med Funktionsrätt Sverige och utkomsterna av de tre webbinarier som Smer arrangerat tillsammans med dem i januari 2021. Webbinarierna planeras följas upp med ytterligare initiativ. En forskningsansökan ang. samverkansprojekt mellan forskare vid Lunds universitet, Smer och Funktions rätt Sverige har lämnat in, vilket Smer ställt sig positiva till. 

8.3 Planering fortsatt arbete

Rådet gav sekretariatet och arbetsgruppen i uppgift att arbeta vidare med aktuella förslag på framtida initiativ.

9. Utkast Kort om DNA och brottsutredning

Ulrika Axelsson Jonsson gjorde en kort introduktion till ämnet och de frågeställningar som sekretariatet gärna tar synpunkter från rådets medlemmar. Rådet diskuterade ämnet och produktens utformning samt beslutade därefter att sekretariatet processer produkten ytterligare och att beslut om publicering därefter fattas per capsulam.

10. Genredigering

10.1 Lotta Eriksson och Michael Lövtrup informerade om möten som hållits sedan Smers förra sammanträde samt två kommande möten, dels ett arbetsgruppsmöte den 24 februari, dels ett rundabordssamtal den 1 mars. På rundabordssamtalet kl. 13 – 15 den 1 mars är rådets alla ledamöter välkomna att delta. Fler arbetsgruppsmöten och rundabordssamtal är inplanerade under våren och ytterligare information kommer att lämnas efterhand. Diskussion och frågor från rådets ledamöter om produkten samt om tidplanen.   

10.2 Föredrag av gästtalare Anna Wedell, professor i medicinsk genetik, Karolinska institutet, om National Academies of Sciences’rapport Heritable Human Genome Editing samt därefter frågor och diskussion om rapportens innehåll och om fortsättningen efter rapporten.

11. Selektiv fosterreduktion

Peter Lindgren, chef för Centrum för fostermedicin (CFM), Karolinska sjukhuset, berättade om selektiv fosterreduktion efter graviditetsvecka 21 och om behovet av en etisk genomlysning av frågan. Peter Lindgren har lämnat in en begäran om att Smer ska genomföra en etisk analys i frågan. Föredragningen följdes av frågor och diskussion.

Smer beslutade att påbörja beredning av frågan.

12. Expertgruppen för horisontella prioriteringar

Föredrag av gästtalare Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, Linköpings universitet, om den nyligen nationella expertgruppen för horisontella prioriteringar (NEGH) samt förslag till rådet om olika former av samverkan med gruppen. Därefter vidtog en diskussion i rådet om arbetet och rådets roll i detta arbete.

De närvarande i rådet enades om att rådet ställer upp som diskussionspartner, och ger synpunkter under arbetets gång vad gäller frågor med etisk bäring, som är av intresse för Expertgruppen att diskutera med Smer.

Vid protokollet
Ulrika Axelsson Jonsson

Justeras
Kenneth Johansson