Transplantation bör erbjudas personer utan permanent uppehållstillstånd

Landets transplantationscentra har olika praxis när det gäller under vilka förutsättningar personer som saknar permanent uppehållstillstånd ska erbjudas transplantation. Vissa opererar barn, men inte vuxna. Andra enheter kräver säker information om att patienten kommer ha tillgång till framtida medicinering och uppföljning för att ingreppet ska genomföras.

Den etiska och juridiska osäkerhet som vården upplever i dessa fall har fått företrädare för vården att vända sig till Smer för vägledning. Smer redovisar i en rapport som publiceras i dag sina slutsatser.

Smers slutsats är att osäkerhet kring tillgången till eftervård inte bör vara ett skäl att neka en person utan permanent uppehållstillstånd organtransplantation och annan livräddande vård. Det viktigaste etiska argumentet är alla människors lika värde.

– Det lika människovärdet och behovet av vård är styrande prioriteringsprinciper inom den svenska hälso- och sjukvården. Dessa principer bör gälla för all vård som erbjuds i Sverige, utan diskriminering, säger Göran Collste, sakkunnig i Smer och professor emeritus i tillämpad etik.

Ett annat skäl för att inte väga in förutsättningarna för att få eftervård är att dessa är mycket svårbedömda.

– Sådana bedömningar kommer inte att kunna leva upp till rimliga krav på patientsäkerhet när det handlar om beslut om liv och död. Beslut i ett sådant läge bör fattas till fördel för patienten, säger Kenneth Johansson, ordförande för Smer.

Ytterligare ett skäl är att det skulle strida mot läkaretiken att särbehandla patienter på basis av nationalitet, medborgarskap eller asylstatus.

Slutsatsen får stöd i den utredning av rättsläget som Smer gjort. Enligt denna saknas det stöd i gällande rätt för att på förhand utesluta vissa behandlingar för personer utan permanent uppehållstillstånd. Organtransplantation och andra vårdinsatser som kräver tillgång till eftervård ryms inom begreppet vård som inte kan anstå, om utebliven eller fördröjd behandling bedöms kunna medföra allvarliga följder för patienten, som fara för patientens liv.

Utifrån vad som framkommit under arbetet med rapporten rekommenderar Smer att:

  • regionerna får utökad utbildning i gällande rätt på området,
  • en vägledning tas fram till professionen samt att
  • lämpliga myndigheter får i uppdrag att ta fram mer kunskap om vilket vårdbehov som finns i gruppen av personer som saknar permanent uppehållstillstånd.