Smers etikdag 2020: Pandemi – beslutsfattande, kommunikation & vaccination

Etiska vägval genomsyrar såväl beredskapen inför en pandemi som kampen mot smittan. I maj 2020 publicerade Smer rapporten Etiska vägval vid en pandemi, som ger en översikt av de centrala etiska värden, problem och utmaningar som aktualiseras vid en pandemi, med utgångspunkt från den pågående covid-19-pandemin. Smers årliga etikdag utgör en uppföljning och fördjupning av rapporten och är uppdelad i tre webbinarier med pandemi som samlande tema.

Session 1: Beslutsfattande på osäker grund

Vid en pandemi orsakad av ett nytt virus kan kunskapsosäkerheten vara hög. Vad gör vi när vetenskap och beprövad erfarenhet saknas? Hur påverkar kunskapsluckor vårt beslutsfattande? Hur har Folkhälsomyndigheten gått till väga när beslut om åtgärder fattats i Sverige under pågående pandemi?

Program och anmälan

Session 2: Kommunikation, tillit och demokrati.

En god kommunikation med allmänheten är viktigt för förtroendet för de insatser som samhället vidtar för att bekämpa en pandemi. Både fakta och värderingar som ligger till grund för beslut behöver kommuniceras. Men hur bör vi kommunicera när osäkerhet föreligger? Hur påverkas förtroendet av rapportering i medier? Vilket ansvar har forskare i debatten?

Program och anmälan

Session 3: Vaccination mot covid-19: etiska implikationer

Fler än 200 vaccin mot covid-19 är under utveckling. I Sverige kan sannolikt de första svenskarna vaccineras i januari 2021. Hur fungerar det i praktiken- vilka frågor är avgörande? Vilka grupper bör erbjudas vaccin först? Bör Sverige stötta mindre bemedlade länder när det gäller tillgången till vaccin? Vilka andra etiska aspekter väcks i samband med erbjudande av vaccin till befolkningen? Hur bör ett erbjudande kommuniceras med allmänheten?

Program och anmälan

Under etikdagen kommer mottagaren av Smers etikpris 2020 att presenteras.