Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 23 oktober 2020

Närvarande
Kenneth Johansson (ordförande)
Åsa Gyberg-Karlsson, närvarande digitalt
Michael Anefur, närvarande digitalt
Ulrika Jörgensen
Dag Larsson, närvarande digitalt
Malena Ranch, närvarande digitalt, (frånvarande p 7 – 9)
Lilas Ali, närvarande digitalt
Sofia Nilsson, närvarande digitalt
Göran Collste, närvarande digitalt
Titti Mattsson, närvarande digitalt
Olle Olsson, närvarande digitalt
Nils-Eric Sahlin, närvarande digitalt
Mikael Sandlund
Marie Stéen, närvarande digitalt
Emil Bergschöld, närvarande digitalt, (frånvarande på p 7)

Sekretariat
Lotta Eriksson
Michael Lövtrup
Ulrika Axelsson-Jonsson

Frånvarande
Magnus Harjapää
Lina Nordquist
Anna Singer
Bengt Rönngren

Gäst
Fredrik Lanner, docent, dr. utvecklingsbiologi, Karolinska institutet, närvarande digitalt p.10.1.

1. Välkommen

Kenneth Johansson hälsade alla välkomna och informerade om vilka medlemmar som fått förhinder att delta vid sammanträdet samt att flera ledamöter som planerat delta fysiskt istället deltar digitalt på grund av den ökande smittspridningen av covid-19.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Jävs- eller intressekonflikter

Emil Bergschöld anmälde jäv under punkten 7. Rapport: Vård för personer utan permanent uppehållstillstånd, på grund av att rapporten innehåller en rekommendation om vägledning, vilket kan rikta sig till Socialstyrelsen.

4. Anmälningar

4.1 Lotta Eriksson informerade om att Smer lämnat synpunkter på remiss både muntligt och skriftligt till Socialdepartementet gällande förslaget att utöka av vaccinationsregistret till att även omfatta vaccination mot covid-19, vilka beslutats per capsulam.

4.2 Sammanträdesdatumen för 2021 fastställdes vid planeringssammanträdet och är följande:

5/2, 26/3, 7/5, 2 – 3/9 internat, 22/10 samt den 3/12.

Smers årliga etikdag planerar att hållas den 2 december 2021.

5. Uppföljning av etikpristagarens seminarium 2020.

Seminariet hölls den 22 oktober och hade temat Medikalisering – när livet blir en sjukdom. Seminariet genomfördes som ett webbinarium med ca 80 deltagare. Återkopplingen från de deltagare som hört av sig har varit positiv. Webbfilm kommer att publiceras.

6. Omvärldsbevakning

6.1. Åsa Gyberg–Karlsson deltog i Dagens Medicins konferens om digitala vårdmöten. Som representant för Smer förde Åsa G-K fram att man måste ta hänsyn till etiska aspekter för att uppnå en god och patientsäker AI i hälso- och sjukvården.  

6.2. Olle Olsson informerade om att SKR:s etiknätverk har möte den 5 november.

7. Rapport: Vård till personer utan permanent uppehållstillstånd

7.1 Lotta Eriksson föredrog vilka ändringar som gjorts sedan sammanträdet den 10 och 11 september. Rådet lämnade därefter synpunkter på underlaget. Rådet fattade beslut om rapport efter justering.

7.2 Lotta Eriksson informerade om planerade kommunikativa insatser i samband med att rapporten publiceras. Rapporten kommer även att översättas till engelska och spridas till andra nationella och internationella etikråd.

8. Remiss Avgifter för kliniska prövningar

Michael Lövtrup föredrog ärendet. Sekretariatets förslag var att Smer avstår från att besvara remissen. Rådet beslutade i enlighet med förslaget.

9. Smers etikpristagare 2020

Priskommittén redovisade de nominerade kandidaternas till Smers etikpris 2020 och kommitténs förslag till pristagare. Rådet beslutade därefter i enlighet med kommitténs förslag. Pristagaren informeras inom kort, men beslutet blir inte offentligt förrän den 10 december på Smers etikdag.  

10. Genetisk integritet 2.0

10.1 Föredrag av gästtalare Fredrik Lanner, docent vid Karolinska institutet Ämnet var dels det aktuella forskningsläget vad gäller ärftliga genförändringar med hjälp av CRISPR/Cas9, dels den nu gällande 14 dagarsregeln som en bortre gräns för tillåten forskning på embryon.

10.2 Ulrika Axelsson Jonsson föredrog förslaget från sekretariatet om att ta fram två publikationer ”Kort om” i ett par delfrågor (DNA i brottsregisterutredningar och hälsodata) inom ramen för projektet genetisk integritet 2.0. Rådet beslutade att båda förslagen genomförs, med en något förlängd tidplan.  

11. Uppföljning covid-19

Lotta Eriksson föredrog punkten. Vid förra sammanträdet föreslogs en gemensam aktivitet mellan Smer och Funktionsrätt Sverige (FuS) för att lyfta fram etiska frågor kopplade till funktionshindrades situation under pandemin. De är en viktig grupp som påverkats kraftigt av pandemin. Marie Stéen informerade om att flera underförbund har gjort egna enkäter för att ta reda på hur situationen sett ut för personer med funktionsnedsättning under pandemin. Förslaget är att genomföra ett webbinarium i tre delar samt en gemensam skrivelse i någon form. Rådet tillstyrkte förslaget.

12. Etikdagen 2020

Etikdagen den 10 december 2020 kommer att ha temat pandemietik. Arbetsgruppen har tagit fram ett utkast till program som kommer bli klart inom kort. 

13. Övriga frågor

Lotta Eriksson informerade om att Socialutskottet bjudit in Smer att föredra frågan om vård för beslutsoförmögna, med anledning av den skrivelse Smer lämnade in till Socialdepartementet våren 2020. Det första datumet ändrades på grund av spridningen av covid-19, till den 12 november och då deltar Kenneth Johansson och Michael Lövtrup.

Vid protokollet
Ulrika Axelsson Jonsson

Justeras
Kenneth Johansson