Protokoll fört vid videosammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 11 augusti 2020

PROTOKOLL NR 5/2020

Närvarande
Kenneth Johansson (ordförande)
Åsa Gyberg-Karlsson
Ulrika Jörgensen
Dag Larsson
Sofia Nilsson
Lina Nordquist
Lilas Ali
Göran Collste
Titti Mattsson
Olle Olsson
Nils-Eric Sahlin
Mikael Sandlund
Anna Singer

Sekretariat
Lotta Eriksson
Michael Lövtrup
Ulrika Axelsson Jonsson

Frånvarande
Michael Anefur
Emil Bergschöld
Magnus Harjapää
Malena Ranch
Bengt Rönngren
Marie Stéen

1. Välkommen.

Kenneth Johansson hälsade alla välkomna. Lotta Eriksson kontrollerade närvaron och informerade om vilka rådsmedlemmar som anmält förhinder.

2. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

3. Jävs- eller intressekonflikter.

Inga jävs-eller intressekonflikter anmäldes.

4. Remissvar: Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14).

Ulrika Axelsson Jonsson föredrog ärendet och arbetsgruppens förslag till remissvar. Rådet lämnade synpunkter och beslutade att anta det efter vissa justeringar.

5. Remissvar: Hälso- och sjukvård i det civila försvaret (SOU 2020:23).

Lotta Eriksson föredrog ärendet och sekretariatets förslag till remissvar. Rådet lämnade synpunkter och beslutade att anta det efter vissa justeringar.

6. Remissvar: Kompletterande promemoria till Ds 2019:20 Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar – Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar.

Lotta Eriksson föredrog ärendet och sekretariatets förslag till remissvar. Rådet beslutade i enlighet med förslaget.

7. Inför planeringssammanträdet.

Lotta Eriksson redogjorde för sekretariatets planering inför rådets kommande planeringssammanträde den 10–11 september.

8. Övriga frågor.

Lotta Eriksson rapporterade att rådets skrivelse till regeringen där rådet avrapporterar sitt projekt om könsdysfori har överlämnats.

Vid protokollet
Michael Lövtrup, sekreterare

Justeras
Kenneth Johansson, ordförande