Protokoll fört vid videosammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 29 maj 2020

Närvarande
Kenneth Johansson (ordförande)
Åsa Gyberg-Karlsson (p. 7–13)
Magnus Harjapää
Ulrika Jörgensen
Sofia Nilsson (p. 10.2, 10.4–13)
Lina Nordquist (p. 9–13)
Malena Ranch
Lilas Ali
Göran Collste
Titti Mattsson
Olle Olsson
Bengt Rönngren
Nils-Eric Sahlin (p.1–10.1, 10.3–13)
Mikael Sandlund
Anna Singer

Sekretariat
Lotta Eriksson
Michael Lövtrup
Helena Teréus

Frånvarande
Michael Anefur
Dag Larsson
Emil Bergschöld
Marie Stéen

Gäster (p. 10.2)
Åsa Ljungvall
Ida Nyström
Nadja Zandpour

1. Välkommen

Kenneth Johansson hälsade alla välkomna. Michael Lövtrup kontrollerade närvaron och informerade om vilka rådsmedlemmar som anmält förhinder att delta.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Jävs- eller intressekonflikter

Inga jävs- eller intressekonflikter anmäldes.

4. Anmälningar

Kenneth Johansson konstaterade att Harriet Wallberg, som haft regeringens uppdrag att utreda behovet av etiska analyser på nationell nivå och Smers uppdrag och organisation, nu lämnat över sin analys till regeringen. Bengt Rönngren meddelade att materialet nu analyseras internt på socialdepartementet och att det inte finns någon tidplan för den vidare beredningen.

Lotta Eriksson informerade om att Regeringen har gett i uppdrag åt Vårdanalys att analysera hur utvecklingen av och inom precisionsmedicin har påverkat och kommer att påverka hälso- och sjukvården, exempelvis vilka konsekvenser möjligheten till genomsekvensering kommer att innebära för hälso- och sjukvården och hur detta till exempel kommer att påverka behandling av cancerpatienter. Myndigheten ska inom ramen för uppdraget inhämta synpunkter från, bland andra, Smer.

Lotta Eriksson informerade om att den årliga konferensen för EU:s etikråd, NEC-forum, är inställd. I stället kommer ett digitalt halvdagsmöte att äga rum den 18/6 med fokus på etiska frågor relaterade till covid-19. Lotta Eriksson och Kenneth Johansson kommer att medverka.

Helena Teréus meddelade att brevet till regeringen där rådet avser att avrapportera sitt projekt om könsdysfori har godkänts av rådet genom per capsulam-beslut. Brevet kommer att överlämnas tillsammans med en sammanfattning från de ungdomsdialoger Smer anordnat tillsammans med Barnombudsmannen (BO) samt konferensrapporten från kunskapsseminariet den 6 februari, även det anordnat i samarbete med BO. Brevet kommer att överlämnas när konferensrapporten är färdigställd.

5. Omvärldsbevakning

Kenneth Johansson hänvisade till utskickat material.

6. Covid-19. Uppföljning och nästa steg?

Lotta Eriksson informerade om att rådets rapport Etiska vägval i pandemitider publicerades den 15 maj. Rapporten fick betydande uppmärksamhet medialt, med debattartikel och nyhetsartiklar. Rapporten har också laddats ned mycket från sajten. Sekretariatet planerar att fortsätta arbetet med att lägga grunden för ett nationellt etiskt ramverk för pandemier genom att exempelvis anordna webbinarier. Ett första webbinarium, om global etik i samband med pandemi, planeras att genomföras tillsammans med Linköpings universitet den 13 juni.

Lotta Eriksson meddelade vidare att sammanfattningen har översatts till engelska och kommer att publiceras inom kort. Lite senare kommer hela rapporten att översättas och publiceras.

7. Avancerad vård/Organtransplantation för personer utan permanent uppehållstillstånd

Lotta informerade om beredningen av ärendet och planeringen framöver. Under våren har arbetsgruppen bland annat träffat Asylsjukvårdsnätverket vid SKR, företrädare för Migrationsverket och Migrationsverkets etikråd. Därefter redovisade Helena Teréus utredningen av gällande rätt. Göran Collste beskrev de etiska aspekterna och redovisade arbetsgruppens preliminära slutsatser. Slutbehandling av rapporten planeras till sammanträdet den 10–11 september.

8. Remisser

8.1 God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

Michael Lövtrup föredrog ärendet. Rådet beslutade att besvara remissen. En arbetsgrupp tillsattes bestående av Michael Anefur, Dag Larsson, Sofia Nilsson, Mikael Sandlund, Lilas Ali och Titti Mattsson. För att kunna fatta beslut om remissen vid sammanträdet den 10–11 september beslutade rådet att söka anstånd med att lämna svaret.

8.2 Hälso- och sjukvård i det civila försvaret (SOU 2020:23)

Lotta Eriksson föredrog ärendet. Rådet beslutade att besvara remissen. En referensgrupp tillsattes bestående av Malena Ranch, Ulrika Jörgensen, Mikael Sandlund och Olle Olsson. Beslut om svaret kommer att fattas per capsulam alternativt via videomöte.

8.3 Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)

Lotta Eriksson föredrog ärendet. Rådet beslutade att besvara remissen. En arbetsgrupp tillsattes bestående av Åsa Gyberg-Karlsson, Lina Nordqvist, Marie Steen, Titti Matsson och Nils-Eric Sahlin. Beslut om svaret kommer att fattas per capsulam alternativt via videomöte.

8.4 Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15)

Lotta Eriksson föredrog ärendet. Rådet beslutade att besvara remissen. En referensgrupp bestående av Göran Collste, Anna Singer, Mikael Sandlund och Åsa Gyberg-Karlsson tillsattes.

9. Strategi 2020–2022

Rådet beslutade att anta förslaget till strategi för 2020–2022.

10. Uppföljning sakfrågor

10.1. AI

Michael Lövtrup redovisade hur rådets skrift Kort om Artificiell intelligens i hälso- och sjukvården tagits emot. En engelsk översättning har nu också publicerats. Rådet menade att det är viktigt att verka för att skriften fortsätter att spridas då ämnet har stor aktualitet.

10.2. Privata sjukvårdsförsäkringar

Ida Nyström, Åsa Ljungvall och Nadja Zandpour från Vårdanalys hade bjudits in för att presentera myndighetens rapport där man kartlagt och analyserat konsekvenser av privata sjukvårdsförsäkringar. Efter presentationen diskuterade rådet möjligheterna för Smer att bidra till att ytterligare belysa frågan, exempelvis genom att beskriva de etiska konflikterna. Beslut om eventuellt framtida projekt tas vid kommande sammanträde.

10.3. Utbildning i medicinsk etik vid lärosäten

På rådets uppdrag har sekretariatet varit i kontakt med Universitetskanslersämbetet, UKÄ, rörande de skillnader som finns mellan vårdutbildningarna i landet när det gäller undervisningen i medicinsk etik. UKÄ har meddelat att med anledning av att Sverige får en ny sexårig läkarutbildning 2021 med nya examensmål har de lärosäten som idag ger läkarutbildning fått ansöka på nytt till UKÄ om att få ge utbildningen. Av det skälet kommer man inte att göra någon uppföljning av den gamla utbildningen. När det gäller sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningarna vet UKÄ inte när de kommer att följas upp.

Rådet diskuterade frågan och enades om att detta är en viktig fråga som rör alla vårdutbildningar, inte bara läkar- och sjuksköterskeutbildningarna. Vidare framfördes att även juridikundervisningen på vårdutbildningarna kan skifta i kvalitet. Rådet beslutade att vid kommande sammanträde diskutera hur rådet kan arbeta vidare med frågan.

10.4. Genetisk integritet 2.0

Lotta Eriksson meddelade att projektet fått stå tillbaka under våren då mycket arbete ägnats år frågor kopplade till covid-19, men att arbetet nu kommer att återupptas. Sekretariatet fick mandat att ta fram förslag till personer som kan ingå i en expertgrupp knuten till projektet.

11. Etikpristagarens seminarium 2020

Michael Lövtrup berättade att sekretariatet tillsammans med etikpristagaren Ingemar Engström beslutat att genomföra seminariet som ett halvdags webbinarium. Ett preliminärt program är klart.

12. Planering inför hösten

Det är ännu osäkert om sammanträdet den 10–11 september 2020 går att genomföra ”fysiskt” men ambitionen är att kunna göra det. Mötet kommer bland annat att ägnas år planering samt utvärdering av det första året med nuvarande råd.

13. Övriga frågor

Kenneth påminde om att Helena Teréus går på föräldraledighet och att Ulrika Axelsson Johnsson kommer att vikariera för henne från den 15 juni.

Vid protokollet
Michael Lövtrup, sekreterare 

Justeras
Kenneth Johansson, ordförande