Protokoll fört vid telefonsammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 30 mars 2020

Närvarande
Kenneth Johansson (ordförande)
Ulrika Jörgensen
Dag Larsson
Sofia Nilsson
Lina Nordquist
Lilas Ali
Göran Collste
Olle Olsson
Nils-Eric Sahlin
Mikael Sandlund
Anna Singer

Sekretariat
Lotta Eriksson
Michael Lövtrup
Helena Teréus

Frånvarande
Michael Anefur
Emil Bergschöld
Åsa Gyberg-Karlsson
Magnus Harjapää
Titti Mattsson
Malena Ranch
Bengt Rönngren
Marie Stéen

1. Välkommen

Kenneth Johansson hälsade alla välkomna.

2. Närvaro

Lotta Eriksson kontrollerade närvaron och informerade om vilka rådsmedlemmar som anmält förhinder att delta.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägget att sekretariatet under punkten 7 Övriga frågor ombads informera om den kommande publikationen om artificiell intelligens, pågående projekt samt omställningen till digitala arbetsformer.

4. Jävs- eller intressekonflikter

Inga jävs- eller intressekonflikter anmäldes.

5. Remiss från Socialstyrelsen angående ändring i föreskrifterna HSLF-FS 2019:12 och HSLF-FS 2019:13 i syfte att införa X-ALD i PKU-undersökningen

Kenneth Johansson berättade att utskickat förslag på utkast till remissvar tagits fram av sekretariatet med bistånd av en referensgrupp bestående av Mikael Sandlund, Lina Nordquist, Sofia Nilsson, Lilas Ali och Nils-Eric Sahlin.

Michael Lövtrup föredrog ärendet och dess beredning samt utkastet till remissvar inklusive två ändringsförslag. Rådet lämnade synpunkter och beslutade att anta utskickat utkast med de två förslag på ändringar som presenterats.

6. Uppföljning med anledning av Covid-19

Kenneth Johansson inledde och lämnade därefter ordet till Lotta Eriksson som berättade om rådets beredning samt det underlag som skickats ut inför mötet. Socialstyrelsen publicerade den 27 mars dokumentet Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden. Smer har lämnat synpunkter på ett tidigt utkast av dokumentet inom ramen för Socialstyrelsens beredning.

Smer diskuterade hur och under vilka former rådet ska gå vidare i ärendet och gav ordförande och sekretariat i uppgift att framföra synpunkter till Socialstyrelsen. Rådsmedlemmar uppmanades att hänvisa till ordföranden vid frågor från utomstående rörande Smers inställning till de nationella principerna. Sekretariatet kommer i samråd med ordföranden att arbeta vidare med frågor vad gäller etiska aspekter på Covid-19.

7. Övriga frågor

Lotta Eriksson informerade om att skriften Kort om: Artificiell intelligens i hälso- och sjukvården kommer att publiceras under de närmaste dagarna.

Lotta Eriksson berättade vidare att sekretariatet ställt om väl till digitala arbetssätt sedan Covid-19 begränsat möjligheten för fysiska möten etc. Hon meddelade att sekretariatet i samråd med ordföranden och rådets etiskt sakkunniga skissar på en beskrivande publikation om etiska aspekter på Covid-19.

Lotta Eriksson berättade även att Helena Teréus arbetar med att revidera brevet till regeringen som syftar till att avrapportera rådets arbete om könsdysfori hos barn och unga. Projektet om avancerad vård till personer utan permanent arbetstillstånd fortskrider och ett utkast till rapport kommer att presenteras vid sammanträdet i maj, dessförinnan planeras avstämning med rådet att ske. Smer har vidare fått betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) på remiss.

Vid protokollet
Helena Teréus, sekreterare

Justeras
Kenneth Johansson, ordförande