Protokoll fört vid telefonsammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 13 mars 2020

Närvarande
Kenneth Johansson (ordförande)
Åsa Gyberg-Karlsson
Ulrika Jörgensen
Sofia Nilsson
Lina Nordquist
Malena Ranch
Lilas Ali
Göran Collste
Titti Mattsson
Olle Olsson
Bengt Rönngren
Nils-Eric Sahlin
Mikael Sandlund
Anna Singer

Sekretariat
Lotta Eriksson
Michael Lövtrup
Helena Teréus

Frånvarande
Michael Anefur
Dag Larsson
Emil Bergschöld
Magnus Harjapää
Marie Stéen

Gäster
Harriet Wallberg (p.12)

1. Välkommen

Kenneth Johansson hälsade alla välkomna och informerade om vilka medlemmar som fått förhinder att delta vid sammanträdet.

2. Fastställande av dagordning

Punkten omvärldsbevakning (13) lades till och dagordningen fastställdes.

3. Jävs- eller intressekonflikter

Inga jävs- eller intressekonflikter anmäldes.

4. Anmälningar

Smer har fått en inbjudan till Socialutskottet den 28 april om frågan angående patienter med bristande beslutsförmåga i hälso- och sjukvården. Kenneth Johansson, Titti Mattsson och Helena Teréus kommer att representera rådet.

RFSU har uppvaktat ordföranden i frågan om sena aborter och könsdysfori. Kenneth Johansson och Lotta Eriksson träffade Ulrika Westerlund, sexualpolitiskt sakkunnig och Sara Bäckström, förbundsjurist, från RFSU den 3 mars 2020.

Global summit for nationella etikråd är inställt på grund av den pågående coronavirusspridningen över världen. Mötet skulle ägt rum den 18–20 mars, preliminärt nytt datum är den 9–11 september.

Lotta Eriksson har medverkat som expert vid ORION-projektets medborgardialoger om genredigering i Stockholm. Hon är sedan tidigare med i referensgruppen i projektet.

Helena Téreus vid rådets sekretariat kommer att vara föräldraledig fr.o.m. juli 2020. Ulrika Axelsson Johnsson, kansliråd vid Socialdepartementets enhet för folkhälsa och sjukvård, kommer att vikariera för henne.

5. Remisser

5.1 Remiss från Socialstyrelsen angående ändring i föreskrifterna HSLF-FS 2019:12 och HSLF-FS 2019:13 i syfte att införa X-ALD i PKU-undersökningen

Den inplanerade föredragningen av ärendet från Socialstyrelsens representant hade ställts in på grund av beslutet att hålla sammanträdet per telefon. Rådet bedömde att mer tid behövs för att bereda ett remissvar och beslutade därför att fråga Socialstyrelsen om möjligheterna att få anstånd för att besvara remissen. Då nästa sammanträde äger rum först den 29 maj är inriktningen att beslut om remissvaret i så fall fattas per capsulam.

5.2 Ds 2019:32 Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik

Helena Teréus föredrog ärendet. Rådet beslutade att anta utskickat förslag till remissvar.

6. Etisk bedömning av vattkopps- och bältrosvaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet

Folkhälsomyndigheten har bett Smer om en etisk bedömning inom ramen för deras utredning om ett införande av allmän vaccination mot vattkoppor och/eller bältros i det nationella vaccinationsprogrammet. Ett förslag behandlades vid sammanträdet den 31 januari. Det beslutades att sekretariatet med stöd av arbetsgruppen skulle arbeta vidare med förslaget.

Michael Lövtrup föredrog ärendet och det omarbetade förslaget. Rådet beslutades att anta förslaget med vissa justeringar och att överlåta åt ordförande att besluta om slutjustering och datum för expediering av ärendet.

7. Uppföljning sakfrågor

7.1 Könsdysfori

Helena Teréus föredrog ärendet. Smer har inom ramen för samarbetet med Barnombudsmannen, BO, genomfört de ungdomsdialoger samt det kunskapsseminarium som varit planerade. Sekretariatet och ordföranden föreslog att rådet avrapporterar projektet i form av ett brev till regeringen där erfarenheterna summeras och några slutsatser för framtiden presenteras. Rådet diskuterade och lämnade synpunkter på ett utkast till brev som tagits fram av sekretariatet i samråd med ordföranden. Det bestämdes att beslut om brevet får fattas vid rådets sammanträde i maj.

7.2 AI

Publikation av skriften Kort om artificiell intelligens i hälso- och sjukvården är planerad att ske inom kort. En debattartikel är tänkt att publiceras i samband med detta och rådet lämnade synpunkter på ett utkast som sekretariatet tagit fram

7.3 Undervisning i medicinsk etik vid landets vårdutbildningar

Sekretariatet har approcherat Universitetskanslersämbetet, UKÄ, rörande de skillnader som finns mellan vårdutbildningarna i landet när det gäller undervisningen i medicinsk etik. Beskedet som lämnats är att myndigheten avser att kontakta lärosätena i denna fråga.

7.4 Privata sjukvårdsförsäkringar

Kenneth Johansson rapporterade från ett möte mellan representanter från Smer och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys den 20 februari inom ramen för myndighetens uppdrag att beskriva risker med att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar ges företräde till hälso- och sjukvården.

Göran Collste rapporterade från ett seminarium som Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys inbjudit till som en del i deras pågående arbete, där han och ytterligare några representanter för Smer medverkade.

Lotta Eriksson berättade att Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys har inbjudits till rådets kommande sammanträde den 29 maj för att berätta om den analys och rapport som då kommer att vara slutförd. Frågan om rådets eventuella fortsatta beredning av frågan utifrån etiska perspektiv lämnades öppen för diskussion och beslut vid kommande sammanträde.

8. Verksamhetsberättelse 2019

Rådet antog förslaget till verksamhetsberättelse för 2019

9. Genetik 2.0 projektplan

Lotta Eriksson redogjorde för planeringen kring rådets projekt med arbetsnamnet Genetisk integritet 2.0. Rådet antog projektplanen.

Hon berättade vidare att hon och Michael Lövtrup, den 11 mars, inom ramen för projektet, träffat en tvärvetenskaplig projektgrupp vid Pufendorfinstitutet i Lund som arbetar med frågor kring genredigering. Besöket gav värdefull input inför planeringen och genomförandet av rådets genetikprojekt och kommande externa evenemang.

10. COVID 19, Coronavirus – etiska aspekter vid pandemi

Lotta Eriksson hänvisade till utskickad promemoria och material i frågan, samt informerade om att de insatser som planeras på området för närvarande är ett seminarium samt en temasida på Smers webbplats.

11. Almedalen 2020

Lotta Eriksson redovisade läget när det gäller sommarens seminarier under Almedalsveckan då det råder osäkerhet kring dess genomförande pga. av rådande Coronaviruspandemi. Sekretariatet fick mandat att fortsätta planeringen av sommarens seminarier i samråd med ordföranden.

12. Presentation av den pågående översynen av Smers uppdrag

Harriet Wallberg gav en lägesrapport från den pågående analysen av Smers uppdrag. Hon redovisade sina tankar kring bland annat Smers roll och målgrupper, Smers framtida uppdrag samt möjliga organisationsformer för Smer. Rådet hade därefter möjlighet att kommentera detta.

13. Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakningen lades till handlingarna.

Vid protokollet
Michael Lövtrup, sekreterare

Justeras
Kenneth Johansson, ordförande