Skrivelse gällande patienter med bristande beslutsförmåga i hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdspersonal behöver dagligen ta ställning till vårdinsatser för vuxna patienter med bristande beslutsförmåga, exempelvis patienter som är medvetslösa, demenssjuka, som lider av allvarlig psykisk sjukdom eller som drabbats av stroke. Svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning bygger dock på att patienten kan samtycka och vara delaktig i sin vård. Det saknas, med något undantag, lagstiftning som anger under vilka förutsättningar vård kan ges till en vuxen patient som själv saknar förmåga att samtycka, och vem som ska besluta i patientens ställe.

Avsaknaden av reglering kring vem som har rätt att fatta beslut när inte patienten själv kan samtycka till vård gör att en redan utsatt patientgrupp löper stor risk att fara illa. I en skrivelse uppmanar Statens medicinsk-etiska råd regeringen att se till att ett regelverk skyndsamt kommer på plats för att säkra rätten till vård på lika villkor för patienter med nedsatt beslutsförmåga.

Skrivelse till regeringen gällande patienter med bristande beslutsförmåga i hälso- och sjukvården