Det danska etiska rådet uttalar sig om organdonation

Det etiska rådet i Danmark har på uppdrag av den tidigare folkhälso- och äldreministern tagit ställning till om det bör införas ”formodet samtykke” till organdonation i Danmark och om det bör vara möjligt för anonyma donatorer att donera njurar. De flesta ledamöter i rådet ansåg att det även framöver ska krävas informerat samtycke till donation, och att anonym donation av en njure bör tillåtas om donatorn är myndig och beslutsförmögen.

Mer information finns under tema organdonation. Smers synpunkter på organdonation framgår bl.a. av remissvaret på betänkandet Organdonation- en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84). Vid Smers symposium 2014 på ”Pengar vid donation av organ och könsceller – vad är rimligt?” på Medicinska riksstämman 2014 diskuterades ersättning till levande njurdonatorer.