Remissvar avseende departementspromemorian Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Smers remissvar som pdf

2016-10-26

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade departementspromemoria.

Promemorian innehåller förslag som syftar till att förtydliga att inom offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet får hälso- och sjukvård inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart ges om människovärdes-, behovs- och solidaritetsprinciperna inte åsidosätts. När ett landsting överlåter åt någon annan att utföra uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska avtalet innehålla villkor för detta.

Socialstyrelsen föreslås vidare att få i uppdrag att följa upp efterlevnaden och konsekvenserna av förslagen.

Rådets synpunkter

Statens medicinsk-etiska råd tangerade frågan om privata sjukvårdsförsäkringar inom ramen för rapporten Med- och egenfinansiering i vården – etiska aspekter. Smer 2014:1.

Smer är positiv till föreslagna förtydliganden i hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

I enlighet med gällande regelverk (hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf, 2§ HSL) ska inte patienter med privat sjukvårdsförsäkring inom ramen för den offentligt finansierade vården ha möjlighet att köpa sig före i kön. Utifrån ett etiskt perspektiv är det viktigt att dessa förtydliganden kommer till stånd.

En utveckling mot en sammanblandning av den offentligt finansierade vården med tjänster som tillhandahålls genom privata sjukvårdsförsäkringar är olycklig och kan komma att drabba den enskilde patienten samt påverka förtroendet för den offentligt finansierade vården menligt.

Statens medicinsk-etiska råd har inte tagit ställning emot egenfinansierad vård, men det är viktigt att värna hälso- och sjukvårdslagens grundprinciper människovärdesprincipen och behovs- och solidaritetsprincipen. I enlighet med dessa ska målet för hälso- och sjukvården vara en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet och den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Tillsammans med kostnadseffektivitetsprincipen (28§ HSL) utgör dessa principer den sk. etiska plattformen för prioriteringsbeslut som ska vara vägledande för prioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Beslut om remissvar har fattats vid Smers ordinarie sammanträde den 21 oktober 2016. I beslutet deltog ledamöterna Kjell Asplund (ordförande), Finn Bengtsson, Sven-Olov Edvinsson, Åsa Gyberg-Karlsson och Anna-Lena Sörensson. Vid behandlingen av ärendet deltog även de sakkunniga Göran Hermerén, Ingemar Engström, Ann Johansson, Olle Olsson, Bengt Rönngren, Nils-Eric Sahlin och Elisabeth Wennlund. Föredragande i ärendet har varit Lotta Eriksson, huvudsekreterare.

För rådet,

Kjell Asplund

Ordförande i Statens medicinsk-etiska råd