Remissvar avseende delbetänkande Läkemedel för särskilda behov (SOU 2014:20)

2014-10-24

Dnr S1985:A/2014/38

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Remissvar avseende SOU 2014:20 Läkemedel för särskilda behov (dnr S2014/3091/FS)

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) är övervägande positivt till förslagen i delbetänkandet. Ambitionerna att skapa ett tydligare regelverk, en bättre tillgång till läkemedel samt ett mer jämlikt system är goda.

Om smittskyddsläkemedel och tillgång

Det är viktigt att smittskyddsläkemedel snabbt finns tillgängliga när behov uppstår. Utredningens förslag innebär i huvudsak att man litar till de frivilliga överenskommelser om information och samverkan som finns idag eller är på väg att upprättas för att uppnå en förbättrad tillgång på smittskyddsläkemedel. Smer anser dock att det finns en risk att detta system blir kraftlöst.

Det är positivt att Socialstyrelsen får ett uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan för att utforma och samordna insatser för detta ändamål. I planen bör det dock ingå att genomföra regelbundna uppföljningar och utvärderingar av hur systemet fungerar. Om det visar sig att de frivilliga handlingsvägarna inte är tillräckliga för att tillförsäkra en adekvat försörjning av smittskyddsläkemedel kan det bli nödvändigt att införa mer formella skyldigheter för aktörerna.

Om licensläkemedel

Licensläkemedel förskrivs ofta till små grupper av patienter som ibland lider av svåra sjukdomar. Det kommersiella intresset att förse dessa grupper med läkemedel är ofta svagt. Därför är det angeläget att tillgången till licensläkemedel säkras och att kostnaden för den enskilde patienten är rimlig. Utredningens förslag att receptbelagda licensläkemedel ska omfattas av högkostnadsskyddet är därför bra, liksom förlaget att läkemedlen ska kunna hämtas ut på alla apotek.

Remissen behandlades vid Statens medicinsk-etiska råds sammanträde den 19 september 2014. Beslut om remissvar fattades per capsulam. I beslutet deltog ledamöterna Kjell Asplund (ordförande), Sven-Olov Edvinsson, Elina Linna, Chatrine Pålsson-Ahlgren och Barbro Westerholm. I beredningen av ärendet deltog även de sakkunniga Lars Berge-Kleber, Ingemar Engström, Martin Färnsten, Göran Hermerén, Nils-Eric Sahlin och Elisabet Wennlund. Ärendet har beretts av utredningssekreteraren Karin Wilbe Ramsay.

För rådet

Kjell Asplund
Ordförande