Remissvar avseende departementspromemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36)

Remissvar hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd

2012-11-13        Dnr 31/12

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Remissvar avseende Ds 2012:36 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (ert dnr S2012/6727/FS)

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade departementspromemoria.

Smer har till uppgift att ur ett övergripande samhällsperspektiv ge vägledning i medicinetiska frågor. Principer om människors lika värde och rätt till integritet är grundläggande i rådets arbete.

I departementspromemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, (Ds 2012:36) föreslås en ny lag i vilken personer som vistas i Sverige utan tillstånd ges rätt till vård som inte kan anstå, inklusive tandvård, mödravård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort samt en hälsoundersökning. Barn under 18 år, utan tillstånd att vistas i landet, ska enligt förslaget erbjudas vård på samma villkor som andra barn i Sverige dvs. full subventionerad hälso- och sjukvård.

Rådet är mycket positivt till att barn, utan tillstånd att vistas i landet, föreslås ges vård på samma villkor som andra barn. Rådet tillstyrker denna del av förslaget.

Vad gäller förslaget i övrigt dvs. att vuxna, utan tillstånd att vistas i landet, ska ges ökade möjligheter till vård är positivt. Förslaget innebär dock även fortsättningsvis en begränsad tillgång till hälso- och sjukvård, vilket utifrån ett medicin-etiskt perspektiv inte är acceptabelt. En kategoriindelning av patienter på annan grund än vårdbehov innebär i förlängningen en diskriminering av den vårdsökande, som strider mot grundläggande humanitära principer.

Sjukvårdspersonal ska, enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), ge patienterna vård i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. En av den medicinska etikens mest grundläggande principer är att människors rätt till vård ska vara lika för alla och enbart styras av det medicinska behovet. Ekonomisk, social eller juridisk ställning, politisk eller religiös tillhörighet, etnisk bakgrund, kön, ålder och liknande faktorer får inte påverka den medicinska professionens handlande.

Dessa principer genomsyrar de svenska och internationella etiska koder som utvecklats av de olika professionerna inom hälso- och sjukvården. De finns också uttryckta i ett antal internationella konventioner och deklarationer och avspeglas t.ex. i hälso- och sjukvårdslagens formulering om en vård på lika villkor för hela befolkningen, med respekt för alla människors lika värde och företräde till vård för den som har det största behovet. Utifrån ett medicin-etiskt perspektiv är det oacceptabelt att inte vuxna asylsökande och papperslösa erbjuds vård på lika villkor som övriga invånare i Sverige. Rådet har följt frågan under flera år och vill betona vikten av att frågan får en lösning.

Rådet behandlade detta remissvar vid ordinarie sammanträde den 9 november. Beslutsrätt i ärendet delegerades, vid sammanträdet, till ordföranden. Lotta Eriksson har berett ärendet.

För rådet

Kjell Asplund
ordförande