Remissvar avseende Miljömålberedningens delbetänkande Minska riskerna med farliga ämnen (SOU 2012:38)

Remissvar Miljömålberedningens delbetänkande (SOU 2012 38)

2012-09-21 Dnr 23/12

Miljödepartementet
103 33 Stockholm

Remissvar avseende Miljömålberedningens delbetänkande Minska riskerna med farliga ämnen (SOU 2012:38)

Statens medicinsk-etiska råd (SMER) har beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade förslag. Rådet avstår från att lämna synpunkter på förslaget.

Rådet har beslutat om detta remissvar vid ordinarie sammanträde den 14 september. I beslutet deltog ledamöterna Kjell Asplund (ordförande), Chatrine Pålsson Ahlgren, Sven-Olov Edvinsson, Elina Linna, Barbro Westerholm och Anders Åkesson. I beredningen av ärendet deltog även Lars Berge- Kleber, Marianne Granath, Åsa Nilsonne, Nils-Eric Sahlin, Lovisa Strömberg och Elisabeth Wennlund, samtliga sakkunniga i rådet.

För rådet

Kjell Asplund
Ordförande