Remissvar avseende departementspromemorian Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek (Ds 2012:21)

Remissvar Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek

2012-09-21  Dnr 22/12

Socialdepartementet
103 33    Stockholm

Remissvar avseende Ds 2012:21 Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek (ert dnr S2012/4270/FS)

Statens medicinsk-etiska råd (SMER) har beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade departementspromemoria.

Medicinsk-etiska angelägenheter berörs bara i begränsad omfattning av förslaget. Men den nya myndighetens uppdrag inom registerområdet har delvis medicin-etiska dimensioner och vi har därför valt att kommentera dessa avsnitt i departementsskrivelsens förslag.

Idag har Apotekens Service AB författningsenligt ansvar för receptregistret. Nu föreslås att detta uppdrag överförs till Myndigheten för apoteks- och vårdinfrastruktur. SMER finner att detta är ett principiellt riktigt steg. Att hålla ett personnummerbaserat register avsett för bl a individtillsyn av läkare, läkemedelsepidemiologiska kartläggningar och medicinsk forskning är, som SMER ser det, en uppgift som stämmer illa med aktiebolagslagens bestämmelser om ett aktiebolags målsättning. Att nu överföra denna uppgift till en myndighet ger bättre långsiktiga möjligheter att säkra integriteten för de personer som omfattas av registret. SMER stödjer alltså departementsskrivelsens förslag i detta avseende.

Så långt vi tolkar förslaget, är avsikten att i ett senare skede utvidga den nya myndighetens uppgifter (i skrivelsen talas om ”när myndigheten på sikt får ett vidgat uppdrag …, s. 90). I betänkandet från Statens vård- och omsorgsutredning presenterat (SOU 2012:33) beskrivs en myndighet med omfattande uppdrag inom registerområdet, samtidigt som man föreslår att andra register läggs på den föreslagna nya Kunskapsmyndigheten. SMER vill framhålla att det är av största vikt att integritetsaspekterna beaktas när man beslutar om uppdrag som rör integritetskänsliga register inom vården. Det är då att föredra att all registerverksamhet samlas i en myndighet. Detta ökar förutsättningarna att utveckla spetskompetens när det gäller att hantera register med största integritetsskydd, samtidigt som man kan utnyttja registren optimalt för de ändamål de är avsedda för.

En uppsplittring av registerverksamheten på flera myndigheter minskar möjligheterna att få överblick över registren och utlämnade data, något som kan hota patientintegriteten. Det aktuella förslaget om Myndigheten för apoteks- och vårdinfrastruktur kan säkert vara ändamålsenligt i en övergångsfas. På längre sikt måste man fundera över om inte myndighetens uppdrag ska begränsas till att ge just IT-stöd till registren (i förslaget likställs infrastruktur med IT, något som kan ifrågasättas). Ansvaret för registrens innehåll och utnyttjande kan med fördel läggas på en eventuell kunskapsmyndighet.

SMER har ur ett medicinsk-etiskt perspektiv inga invändningar mot hur författningsförslagen formulerats.

Rådet har beslutat om detta remissvar vid ordinarie sammanträde den 14 september. I beslutet deltog ledamöterna Kjell Asplund (ordförande), Chatrine Pålsson Ahlgren, Sven-Olov Edvinsson, Elina Linna, Barbro Westerholm och Anders Åkesson. I beredningen av ärendet deltog även Lars Berge- Kleber, Marianne Granath, Åsa Nilsonne, Nils-Eric Sahlin, Lovisa Strömberg och Elisabeth Wennlund, samtliga sakkunniga i rådet.

För rådet,

Kjell Asplund
Ordförande