Remissvar avseende departementspromemorian Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20)

Inspektionen för vård och omsorg Ds 2012 20

2012-08-24 Dnr 22/12

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Remissvar avseende Ds 2012:20 Inspektionen för och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (ert dnr S2012/4269/VS)

Statens medicinsk-etiska råd (SMER) har beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade departementspromemoria.

Rådet har från ett medicinsk-etiskt perspektiv inga synpunkter på författningsförslagen.

På grund av den korta remisstiden har SMER inte kunnat behandla detta remissvar vid ordinarie sammanträde. Rådet har beslutat om detta remissvar per capsulam. I beslutet deltog ledamöterna Kjell Asplund (ordförande), Helena Bouveng, Sven-Olov Edvinsson, Chatrine Pålsson Ahlgren och Barbro Westerholm. I beredningen av ärendet deltog även Lars Berge-Kleber, Ingemar Engström, Göran Hermerén, Åsa Nilsonne, Sineva Ribeiro, Nils-Eric Sahlin och Elisabeth Wennlund, samtliga sakkunniga i rådet. Ärendet har beretts av Lotta Eriksson, huvudsekreterare.

För rådet

Kjell Asplund
Ordförande