Remissvar avseende departementspromemorian Genomförandet av ändringsdirektiv 2011/62/EU – Förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan (Ds 2012:16)

Remissvar förfalskade läkemedel

Statens medicinsk-etiska råd
2012-06-20
Dnr 11/12

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Remissvar avseende Ds 2012:16, Genomförandet av ändringsdirektiv 2011/62/EU – Förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan

(ert dnr S2012/3832/FS)

Statens medicinsk-etiska råd (SMER) har beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade departementspromemoria.

Promemorian innehåller förslag som syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets ändringsdirektiv till tidigare direktiv avseende förhindrande av förfalskade läkemedel. Ändringsdirektivet innehåller flera åtgärder som syftar till att motverka det tilltagande problemet med distributionen av förfalskade läkemedel inom medlemsländerna. Ur medicinsk-etisk synvinkel är förfalskade läkemedel är ett allvarligt problem då de kan orsaka hälsoskador och invagga individer i falsk trygghet. SMER ser positivt på en samordnad ansträngning inom EU för att motverka detta problem.

Rådet har från ett medicinsk-etiskt perspektiv inga invändningar avseende de författningsändringar som föreslås för att genomföra ändringsdirektivet. Rådet tillstyrker förslaget.

Beslutanderätt i detta ärende delegerades till ordföranden vid rådets ordinarie sammanträde 2012-06-01. Ärendet har beretts av utredningssekreteraren Karin Wilbe Ramsay. I beredningen av ärendet deltog även Barbro Westerholm, ledamot i rådet.

För rådet

Kjell Asplund
Ordförande