Remissvar ang. föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling

Statens medicinsk-etiska råd
Datum: 2011-05-25
Dnr 21/11

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Remissvar ang. föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling

Remissvar – Föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling samt handbok om livsuppehållande behandling

Statens medicinsk-etiska råd, SMER, är ett rådgivande organ till regeringen och riksdagen som har till uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Rådet har beretts tillfälle att yttra sig över Socialstyrelsens ovan nämnda förslag och överlämnar härmed sina synpunkter.

Förslaget till föreskrifter och handbok rörande livsuppehållande behandling berör väsentliga områden i vården. Ett flertal av förslagen relaterar också nära till ärenden som SMER behandlat i olika former under senare år.

Rådet vill särskilt lyfta fram några punkter som behöver beredas mer ingående:

1. Beslut om livsuppehållande behandling innefattar både medicinska och etiska aspekter. Föreskrifterna och handboken ger i nuvarande utformning inte tillräckligt uttryck för denna grundsyn. Avsnittet om etisk plattform behöver utvecklas och fördjupas.

2. Begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” är otillräcklig grund för avgörande beslut om liv och död.

3. Ett beslut om avbrytande av livsuppehållande behandling bör föregås av dokumenterade etiska överväganden.

SMER anser således att flera frågor i förslaget behöver fortsatt beredning.

____________

Rådet behandlade detta remissärende vid ordinarie sammanträde den 20 maj 2011. Beslut om remissvar fattades per capsulam. I beslutet deltog ledamöterna Sven-Olov Edvinsson, Elina Linna, Daniel Tarschys (ordförande), Barbro Westerholm och Anders Åkesson. I beredningen av ärendet deltog även Lars Berge-Kleber, Daniel Brattgård, Ingemar Engström, Göran Hermerén, Karin Johannisson, Lena Rehnberg, Nils-Eric Sahlin och Jan Wahlström, samtliga sakkunniga i rådet. Föredragande i ärendet har varit utredningssekreteraren Karin Wilbe Ramsay.

Enligt rådets beslut

Daniel Tarschys