Remissvar ang. betänkandet Allmän skyldighet att hjälpa nödställda? SOU 2011:16

Statens medicinsk-etiska råd
Datum: 2011-05-23
Dnr 19/11

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Remissvar ang. betänkandet Allmän skyldighet att hjälpa nödställda? SOU 2011:16

Remissvar avseende betänkandet Allmän skyldighet att hjälpa nödställda? (SOU 2011:16)

(dnr Ju 2011/2141/L5)

Statens medicinsk-etiska råd, SMER, har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Allmän skyldighet att hjälpa nödställda? SMER är ett rådgivande organ till regeringen och riksdagen som har till uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv.

Handlingspliktutredningen gör bedömningen att det inte bör införas en straffsanktionerad allmän skyldighet att bistå nödställda personer och att det saknas anledning att i övrigt förändra regelverket om skyldighet att agera vid farliga situationer. SMER instämmer i bedömningen och tillstyrker förslaget på av utredaren anförda skäl.

_____________

Rådet har beslutat om detta remissvar vid ordinarie sammanträde den 20 maj 2011. I beslutet har deltagit ledamöterna Ann Arleklo, Sven-Olov Edvinsson, Elina Linna, Gustav Nilsson, Daniel Tarschys (ordförande) och Barbro Westerholm. I beredningen av ärendet deltog även Lars Berge-Kleber, Emil Bergschöld, Daniel Brattgård, Ingemar Engström, Marianne Granath, Göran Hermerén, Lena Rehnberg, Nils-Eric Sahlin och Jan Wahlström, samtliga sakkunniga i rådet. Ärendet har beretts av utredningssekreteraren Febe Westberg.

Enligt rådets beslut

Daniel Tarschys