Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2010-12-17

PROTOKOLL nr 7/10

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande

Ann Arleklo
Lars Berge-Kleber
Emil Bergschöld
Daniel Brattgård
Sven-Olov Edvinsson
Ingemar Engström
Marianne Granath
Anders  Henriksson
Göran Hermerén
Karin Johannisson
Elina Linna
Gustav Nilsson
Chatrine Pålsson Ahlgren
Lena Rehnberg
Nils-Eric Sahlin
Jan Wahlström
Barbro Westerholm

Gäster:
Mats Brännström
Outi Hovatta

Sekretariat:
Febe Westberg
Karin Wilbe Ramsay

Frånvarande: 
Lisbeth Löpare Johansson
Anders Åkesson

§ 1    Dagordning 

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2    Godkännande av protokoll 

Protokoll från föregående sammanträde, 2010 11 11-12, godkändes efter ändring.

§ 3     Anmälningar 

Genomförda konferenser:
Daniel Brattgård berättade om nationella etiknätverkets konferens den 18 november i Rosenbad. Årets värd var Örebro läns landsting och  konferensen anordnades i samverkan med SMER. Gästföreläsare var Bert Molewijk, etikforskare vid Maastricht University.

Ingemar Engström rapporterade från Rätt till vård-konferensen som hölls den 26 november och i år belyste frågan om vård till ”papperslösa”.

Ingemar Engström redogjorde för innehållet i Europarådets ”Symposium on decision making process regarding medical treatment in end of life decisions” som hölls i Strasbourg 30/11-1/12.

Nils-Eric Sahlin, Jan Wahlström, Göran Hermerén m.fl. rapporterade från Riksstämman 2010 som i år hölls i Göteborg.

Sekretariatet rapporterade från Nordisk Kommitté för bioetiks konferens om fosterdiagnostik som hölls den 1-3 december i Oslo. Kommittén arrangerar ny konferens om biobanker i maj 2011 i Uppsala.

Övrigt
Sekretariatet informerade om inbjudan till MR-dag i studentföreningen ELSA:s regi.

Sekretariatet och Lena Rehnberg meddelade att SOU 2010:81 En ny biobankslag är ute på remiss.

Karin Johannisson meddelade att Det etiske råd i Danmark publicerat rapporten ”Medicinsk optimering – etiske overvejelser og anbefalinger”. 

§ 4    Omvärldsbevakning 

Sekretariatet presenterade utskickat material. Rådet kommenterade debatten om screening.

§ 5  Organdonation – uppföljning 

Rådet fortsatte diskussionen om organdonation från föregående sammanträde. Rådet diskuterade också möjliga handlingsalternativ i denna fråga.

§ 6  Surrogatmoderskap

Outi Hovatta, professor i obstretik och gynekologi vid KI, redogjorde för olika aspekter kring surrogatmoderskap och berättade om sina erfarenheter på detta område. Vid den efterföljande  diskussionen beslutade rådet att bjuda in ytterligare personer till kommande sammanträde för att fördjupa sig vidare i frågan.

§ 7  Remiss: Rapport om transsexuella och övr. personer m. könsidentitetsstörningar

Rådet justerade och godkände utskickat förslag till remissvar (dnr 24/10).

§ 8. Livmodertransplantation 

Mats Brännström, professor i obstretik och gynekologi vid SU, berättade om den svenska, världsledande forskningen om livmodertransplantationer. Rådet diskuterade olika aspekter kring metoden och beslutade att följa upp frågan i samband med den fortsatta diskussionen om surrogatmoderskap – se § 6.

§ 9  Rådets utökade uppdrag – etisk bedömning av nya metoder i vården  

Etisk analys i samverkan med SBU
Jan Wahlström och Nils-Eric Sahlin presenterade det fortsatta arbetet med den etiska analys av en ny typ fosterdiagnostik som utarbetas i samverkan med SBU Alert. Rådet kommenterade utskickat material.

Verktyg för etisk analys 
Rådet påtalade vikten av att verktyget för förenklad etisk analys publiceras och att samordning med berörda myndigheter sker.

§ 10 Framtida planering 

Rådet kommenterade utskickat förslag till programinnehåll inför Etiska dagen 2011. Årets tema är screening och konferensen anordnas i Rosenbads konferenscenter den 14 april 2011.

§ 11 Övriga frågor  

DNA-test 
Rådet konstaterade att Jan Wahlströms och Nils-Eric Sahlins debattartikel om kommersiella DNA-test utgjorde en god uppföljning på rådets samarbete med HGC på detta område.

Ställföreträdarskap
Rådet diskuterade olika möjligheter att samverka med andra myndigheter runt frågor om ställföreträdarskap.

Nanoteknik 
Rådet beslutade att följa upp skrivelsen ”Etiska aspekter på nanoteknik” med en debattartikel.

Resor och utlägg
Sekretariatet redogjorde för RK:s olika blanketter vid resor och utlägg. En ”lathund” kommer att distribueras.

Vid protokollet

Febe Westberg
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande