Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2010-11-11 — 2010-11-12

PROTOKOLL NR 6

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande

Ann Arleklo
Lars Berge-Kleber
Emil Bergschöld
Daniel Brattgård
Sven-Olov Edvinsson
Ingemar Engström
Elina Linna
Göran Hermerén
Karin Johannisson
Chatrine Pålsson Ahlgren
Lena Rehnberg
Nils-Eric Sahlin
Jan Wahlström
Barbro Westerholm

Gäster: 
Jenny Olofsson, Karolinska universitetssjukhuset
Margareta Sanner, Uppsala Universitet
Bengt-Åke Henriksson, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Sekretariat: 
Febe Westberg
Karin Wilbe Ramsay

Frånvarande: 
Anders Henriksson
Lisbeth Löpare Johansson
Marianne Granath
Gustav Nilsson
Anders Åkesson

§ 1 Dagordning 

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2 Godkännande av protokoll 

Protokollet från föregående sammanträde, 2010-10-01, godkändes efter ändringar.

§ 3 Anmälningar 

– Jan Wahlström rapporterade från konferensen ”Genetiska analyser 2.0” som hölls den 20 oktober.

– Ordföranden Daniel Tarschys, Ingemar Engström och sekretariatet rapporterade från de olika arbetsgrupperna vid NEC-forum som hölls i Bryssel i slutet av oktober. Daniel Tarschys uppmärksammade rådet på att Irland har avskaffat sitt nationella etiska råd.

– Ingemar Engström redogjorde för ”Hippokrates på nätet”, Svenska Läkaresällskapet och Läkarförbundets etikdag som hölls den 9 november.

§ 4 Omvärldsbevakning 

Sekretariatet presenterade utskickat material om aktuella sakfrågor samt nyheter från andra etiska råd.

§ 5 Planering etiska dagen 2011 

Rådet planerade för den etiska dagen 2011 under ledning av Barbro Westerholm. Förslag på sakområden och föreläsare på temat ”screening” diskuterades. En arbetsgrupp bestående av Barbro Westerholm, Ingemar Engström och Göran Hermerén tillsattes för den fortsatta planeringen.

§ 6 Remisser 

– Ett förslag till remissvar ang. Vaccinutredningens betänkande SOU 2010:39 presenterades. Det beslutades att förslaget kunde godkännas efter vissa ändringar som fastslogs per capsulam.

– Socialstyrelsens rapport Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar presenterades och diskuterades. Det beslutades att sekretariatet tar fram ett förslag till yttrande utifrån diskussionen. Beslut om yttrande fattas vid nästa sammanträde.

§ 7 Tvångsåtgärder i demensvården 

Sekretariatet presenterade bakgrundsmaterial angående tvångsåtgärder i demensvården med anledning av Socialstyrelsens upphävda föreskrifter samt Svenskt Demenscentrums nya rapport. Diskussionen ledde in på problematiken kring ställföreträdarskap, och det beslutades att rådet ska följa upp denna fråga.

§ 8 Europarådets resolution 

Rådet uppmärksammade Europarådets parlamentariska församlings resolution nr 1763, The right to conscientious objection in lawful medical care, som har lett till debatt i media.

§ 9 Rådets utökade uppdrag – etisk bedömning av nya metoder i vården 

– Rådet är medarrangör vid Nationella etiknätverkets konferens den 18 november.

– Det fortsatta arbetet med Verktyget för etisk analys och samverkan med Socialstyrelsen angående allmänna råd diskuterades.

– Jan Wahlström berättade om den etiska analys som har påbörjats i samverkan med SBU Alert. Analysen avser en ny typ av fosterdiagnostik där fetalt DNA från den gravida kvinnans blod analyseras. Efter diskussion kring de etiska aspekterna beslutades det att frågan följs upp vid kommande sammanträden.

§ 10 Framtida planering 

– Livmodertransplantation annonserades som ett aktuellt ämne för nästa sammanträde.

– Rådets skrivelse angående etiska aspekter på nanoteknik följdes upp. Det beslutades att en engelsk sammanfattning av skrivelsen ska läggas upp på hemsidan.

§ 11 Övriga frågor 

Barn från hudceller
Göran Hermerén uppmärksammade rådet på den nya utvecklingen inom reproduktionsbiologin som i framtiden kan möjliggöra framställning av humana könsceller utifrån hudceller.

§ 12 Tema: Organdonation 

En halvdag ägnades åt temat organdonation. Interna föreläsare var Daniel Brattgård som bl.a. berättade om etiska dilemman och utbildning av intensivvårdspersonal samt Ingemar Engström som presenterade Svenska Läkaresällskapets syn på frågan.

Som externa föreläsare hade Jenny Olofsson, transplantationskoordinator vid Karolinska sjukhuset, Bengt-Åke Henriksson, regional donationsläkare i Västra Götaland samt Margareta Sanner, psykolog och forskare vid Uppsala Universitet, bjudits in. De berättade om sina erfarenheter av organdonation och deltog i diskussionen kring ämnet.

Vid protokollet

Karin Wilbe Ramsay
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande