Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2010-10-01

PROTOKOLL NR 5

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande

Ann Arleko
Sven-Olov Edvinsson
Elina Linna
Gustav Nilsson
Chatrine Pålsson Ahlgren
Barbro Westerholm
Anders Åkesson
Lars Berge-Kleber
Ingemar Engström
Daniel Brattgård
Marianne Granath
Karin Johannisson
Lena Rehnberg
Nils-Eric Sahlin
Jan Wahlström

Gäster:
Kristina Eklund, Socialstyrelsen
Lena Weilandt, Socialstyrelsen

Sekretariat:
Febe Westberg
Karin Wilbe Ramsay

Frånvarande:
Göran Hermerén
Anders Henriksson
Christina Kärvinge
Lisbeth Löpare Johansson

§ 1         Dagordning

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2         Godkännande av protokoll

Protokollet från föregående sammanträde, 2010-08-20, godkändes efter ändringar

§ 3         Anmälningar 

– Febe Westberg rapporterade från konferensen ”18th World Congress on Medial Law” som hölls i Zagreb i augusti.

– Ingemar Engström berättade om Hippokratespriset som är Svenska Läkaresällskapets pris för etik i klinisk verksamhet och som i år gick till professor Gisela Dahlquist.

– Daniel Tarschys meddelade att rådets medlemmar kan anmäla sig till de internationella arbetsgrupper som inrättades vid ”8th Global Summit of National Bioethics Advisory Bodies” i Singapore i juli.

– Ingemar Engström, Jan Wahlström och Marianne Granath anmälde öviga frågor.

§ 4         Omvärldsbevakning 

Sekretariatet presenterade utskickat material om aktuella sakfrågor samt nyheter från andra etiska råd.

§ 5         Gränsvärden och etik 

Kristina Eklund och Lena Weilandt från Socialstyrelsen redogjorde för processen kring utarbetandet av nationella riktlinjer för olika folksjukdomar samt besvarade frågor från rådet angående detta ämne.

§ 6         Nanoteknik 

Rådet kommenterade och gav synpunkter på förslaget till skrivelse om etiska aspekter på nanoteknik. Det beslutades att skrivelsen kan godkännas och skickas ut till berörda myndigheter efter vissa ändringar.

§ 7        Remiss: Vaccinutredningens betänkande SOU 2010:39 

Sekretariatet presenterade huvudinnehållet i Vaccinutredningens betänkande SOU 2010:39 och rådets medlemmar gav sina synpunkter. Det beslutades att sekretariatet tar fram ett förslag till remissvar till nästa sammanträde den 11 – 12 november.

§ 8         Surrogatmoderskap 

Rådet diskuterade etiska aspekter kring surrogatmoderskap utifrån material som sekretariatet tagit fram. Barbro Westerholm uppmärksammade även rådet på att transplantation av livmödrar snart kan bli verklighet i Sverige. Det beslutades att frågorna ska behandlas ytterligare vid ett kommande sammanträde, eventuellt med inbjudna föreläsare i ämnet.

§ 9         Rådets utökade uppdrag – etisk bedömning av nya metoder i vården 

– Rådet diskuterade hur det nya uppdraget angående etisk bedömning av nya metoder i vården ska implementeras.

– Frågan om screening för bukaorta-aneurysm diskuterades separat utifrån underlag som tagits fram av sekretariatet. Bland annat belystes de regionala skillnader som förekommer i denna fråga. Det bestämdes att rådet dock inte går vidare med denna specifika fråga utan koncentrerar sig på etiska aspekter på screening i allmänhet. Sekretariatet tar fram nytt underlag till ett kommande sammanträde.

§ 10       Framtida planering

– Rådets internat den 11 – 12 november planerades och diskuterades med avseende på lokal och ämnesinnehåll. Bland annat föreslogs organdonation som ett ämne att behandla vid detta tillfälle, eventuellt med inbjudna gäster.

– Följande datum för sammanträden våren 2011 fastslogs: 4 februari, 11 mars, ev 14 april, 15 april (etisk dag) samt 20 maj.

§ 11       Övriga frågor 

Livsuppehållande behandling

Problematiken kring att avstå från att inleda och avbryta livsuppehållande behandling i vården diskuterades av rådet efter en redogörelse från Ingemar Engström. Frågan kommer att behandlas ytterligare vid ett kommande sammanträde.

Etisk analys åt SBU

Rådet diskuterade samarbetet med SBU angående en etisk analys av en ny typ av fosterdiagnostik. Jan Wahlström och Nils-Eric Sahlin sitter med i arbetsgruppen.

Terapi via internet

Marianne Granath tog upp frågan om att patienter allt oftare erbjuds KBT och andra behandlingsformer via internet. Det konstaterades att frågan har etiska såväl som ekonomiska och juridiska aspekter.

Vid protokollet

Karin Wilbe Ramsay
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande