Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2010-08-20

PROTOKOLL NR 4

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande

Elina Linna
Barbro Westerholm
Anders Åkesson
Lars Berge-Kleber
Ingemar Engström
Göran Hermerén
Lena Rehnberg
Lisbeth Löpare-Johansson
Nils-Eric Sahlin
Jan Wahlström

Gäster:
Lennart Forslund, Läkemedelsverket

Sekretariat:
Helena Hult

Frånvarande:
Ann Arleklo
Sven-Olov Edvinsson
Anders Henriksson
Chatrine Pålsson Ahlgren
Gustav Nilsson
Daniel Brattgård
Marianne Granath
Karin Johannisson
Christina Kärvinge


§ 1         Dagordning

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2         Godkännande av protokoll

Protokollet från föregående sammanträde, 2010-05-21, godkändes efter ändringar.

§ 3         Anmälningar 

Följande konferenser anmäldes:

– Ordföranden Daniel Tarschys rapporterade från konferenserna ”The 10th world congress of bioethics” och ”The 8th Asian bioethics conference” som båda hölls i slutet av juli i Singapore.

– Sekretariatet rapporterade från konferensen ”Is medical ethics really in the best interest of the patient?” som arrangerades av Centrum för forsknings- och bioetik i Uppsala den 14-16 juni.

– Jan Wahlström rapporterade från ”European human genetics conference” som anordnades av European society of human genetics den 12-15 juni.

– Jan Wahlström och Nils-Eric Sahlin rapporterade från Vetenskapsrådets seminarium om medicinsk etik den 2 juni. Rådet beslutade att avstå från att vara medarrangör vid Gentekniknämndens konferens ”Genetiska analyser 2.0” den 20 oktober 2010.

Ordföranden Daniel Tarschys presenterade Vaccinutredningens förslag som bl.a. föreslår att rådet ska yttra sig över förslag till beslut som innebär att ett nationellt vaccinationsprogram utvidgas till att omfatta en ny sjukdom eller ett nytt smittämne.

Sekretariatet redogjorde för Socialstyrelsens utredning om transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar som publicerades i juni 2010.

§ 4         Omvärldsbevakning 

Sekretariatet presenterade utskickat material om aktuella sakfrågor samt nyheter från andra etiska råd.

Ingemar Engström kommenterade debatten kring huruvida det bör göras möjligt att inleda intensivvård till en döende patient för att kunna tillvarata organ.

Jan Wahlström uppmärksammade forskning från Umeå universitet kring möjligheten att ”väcka” inaktiva äggceller hos kvinnor vilket kan innebära nya möjligheter vid assisterad befruktning.

§ 5         Gränsvärden och etik 

Lennart Forslund från Läkemedelsverket redogjorde för olika aspekter kring gränsvärden och målvärden. Rådet beslutade att bjuda in en sakkunnig från Socialstyrelsen samt eventuellt andra experter på området till ett kommande sammanträde för att ytterligare fördjupa sig i dessa frågor.

§ 6         Nanoteknik 

Rådet kommenterade och gav synpunkter på utskickat material om etiska aspekter på nanoteknik. Rådet beslutade att sekretariatet ska presentera ett förslag till skrivelse vid nästa sammanträde den 1 oktober.

§ 7         Sociala medier 

Sekretariatet föredrog utskickat material angående etiska aspekter på hälso- och sjukvårdspersonals samt patienters användning av sociala medier. Sekretariatet uppmärksammade Svenska läkaresällskapets seminarium ”Hippokrates på nätet” den 9 november 2010 som kommer att behandla dessa frågor.

Rådet diskuterade huruvida man bör ta något initiativ i frågan men beslutade att avvakta tills efter läkaresällskapets seminarium.

§ 8         Rådets utökade uppdrag 

Jan Wahlström presenterade en uppdaterad version av förslaget till verktyg för förenklad etisk analys vid införandet av nya metoder inom hälso- och sjukvården.

Rådet diskuterade också ett inkommet brev angående införandet av en ny metod inom hälso- och sjukvården i form av screening för bukaortaaneurysm på män över 65 år. Rådet beslutade att sekretariatet ska sätta sig in i frågeställningarna ytterligare till ett kommande sammanträde.

Rådet beslutade också att man ska ta kontakt med Socialstyrelsen för en vidare diskussion kring rådets utökade uppdrag.

§ 9         Framtida planering 

Sekretariatet fortsätter att arbeta med aktuella sakfrågor.

§ 10       Övriga frågor 

Inga anmälda.

Vid protokollet

Helena Hult
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande