Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2010-05-21

PROTOKOLL NR NR 3/10

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande

Lars Berge-Kleber
Daniel Brattgård
Sven-Olov Edvinsson
Ingemar Engström
Göran Hermerén
Elina Linna
Gustav Nilsson
Lena Rehnberg
Nils-Eric Sahlin
Jan Wahlström
Barbro Westerholm
Anders Åkesson

Sekretariat:
Febe Westberg
Helena Hult

Frånvarande:
Ann Arleklo
Marianne Granath
Anders Henriksson
Karin Johannisson
Christina Kärvinge
Lisbeth Löpare Johansson
Chatrine Pålsson

§ 1    Dagordning 

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 2    Godkännande av protokoll  

Protokoll från föregående sammanträde, 2010-03-05, godkändes efter justering.

§ 3    Anmälningar 

Sekretariatet anmälde följande:

– Förfrågan från Royal Thai Embassy om nominering av kandidat till prisutdelning.

– Seminarium den 14 juni 2010 ”Donation after Cardiac Death – DCD” Svenska Läkaresällskapet. Daniel Brattgård har anmält intresse att delta vid seminariet.

– Förslag om konferens i samverkan med Gentekniknämnden angående massekvensering/genetiska självtest den 20 oktober 2010. Jan Wahlström deltar i arbetsgruppen och vid konferensen.

Ingemar Engström, Daniel Brattgård, Daniel Tarschys, Barbro Westerholm och Anders Åkesson anmälde övriga frågor

§ 4    Omvärldsbevakning   

Sekretariatet presenterade utskickat material.

Jan Wahlström kommenterade med anledning av ett amerikanskt domslut (Myriad-domen) att det finns ett domslut från Haag enligt vilket gener kan patenteras.

Jan Wahlström informerade om Vetenskapsrådets kommande seminarium om medicinsk etik den 2 juni 2010.

Göran Hermerén och Daniel Tarschys informerade om kommande seminarium om forskningens gränser – Ranking of Universities.

Nils-Eric Sahlin presenterade skriften ”Eget ansvar i vården”. Boken finns inte att köpa i handeln men kan rekvireras från Nils-Eric.

Daniel Brattgård rapporterade från 1:a nationella konferensen om palliativ vård.

Rådet beslutade att utveckla frågeställningar kring sociala media vid ett kommande sammanträde.
ngemar Engström meddelade att Svenska Läkaresällskapet anordnar konferensen ”Hippokrates på nätet” den 9 november 2010.

       4.1.Avbrytande av livsuppehållande behandling – uppföljning   

Daniel Brattgård och Ingemar Engström redogjorde för omständigheterna kring Socialstyrelsens ställningstagande angående avbrytande av livsuppehållande behandling och om myndighetens arbete med att ta fram allmänna råd.

Rådet diskuterade frågan och konstaterade att denna hade belysts grundligt men att en mängd frågor återstår. Rådet beslutade att följa upp frågan under hösten 2010.

§ 5    Remisser  

      5.1 Promemoria med utkast till lagrådsremiss Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang – Ju 2005/4619/L2   

Rådet kommenterade utskickat underlag och beslutade att slutligt remissvar skulle bestämmas efter per capsulam-förfarande.

      5.2 Förslag till ny förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel – S2010/2633/HS   

Rådet godkände utskickat förslag till remissvar.

      5.3 Ds 2010:13 Genomförande av bestämmelsen om sjukhusundantag – S2010/3397/HS   

Rådet diskuterade utskickat diskussionsunderlag och beslutade att remissvar skulle fastställas efter per capsulam-förfarande.

§ 6    Nano- teknik/medicin  

Rådet kommenterade utskickat diskussionsunderlag angående etiska aspekter på nanoteknik och nanomedicin.

Rådet beslutade att sekretariatet ska fortsätta att utveckla underlaget och presentera ett förslag till skrivelse vid kommande sammanträde.

§ 7    Assisterad befruktning – uppföljning  

Rådet beslutade att konferensrapporten Assisterad befruktning – 15 år senare från årets etiska dag ska läggas ut på hemsidan.

§ 8    Manlig omskärelse

Rådet kommenterade utskickat material och konstaterade att frågan har många principiella bottnar som behöver ytterligare belysning.

§ 9    Inför rådets uppdrag vad gäller etisk bedömning av nya metoder i vården               

Rådet diskuterade möjliga strategier för bl.a. samverkan och utbildning i anledning av rådets utökade uppdrag.

      9.1 Nationella Etiknätverket och SKL –  konferens 18 november 2010               

Daniel Brattgård presenterade Nationella Etiknätverkets planerade konferens som arrangeras i samverkan med SMER. Konferensen hålls i Rosenbads konferenscenter.

      9.2 Fortsatt diskussion – verktyg för förenklad etisk analys                         

Rådet gav sina synpunkter på utskickat förslag till modell för förenklad etisk analys för användning vid etisk bedömning av nya metoder inom hälso- och sjukvården.

§ 10    Framtida planering 

SBU har lämnat en förfrågan till rådet angående etisk analys av SBU- rapport om fosterdiagnostik. Jan Wahlström och Nils-Eric Sahlin alt. Göran Hermerén deltar i arbetsgruppens nästa möte bl.a. för att utvärdera hur den etiska analysen kan göras.

§ 11    Övriga frågor  

Eget ansvar i vården 
Ingemar Engström initierade en diskussion med anledning av att landsting ”krävt” rökstopp inför operation. – Diskussionen inkluderade frågor kring vissa operationer av överviktiga.

Gränsvärdesetik 
Daniel Tarschys lyfte frågor om gränsvärden i hälso- och sjukvården. Rådet beslutade att bjuda in en expert på området till kommande sammanträde.

Läkemedelsassisterad behandling
Anders Åkesson tog upp problem med spärrtid för missbrukare som beviljats läkemedelsassisterad behandling.

Omvårdnad i boenden 
Barbro Westerholm berättade att personalen i boendeformer för vård och omsorg rapporterat att de saknar verktyg för att bemöta etisk problematik runt ständigt återkommande vardagssituationer.

Sociala media
Daniel Brattgård berättade att frågor om sociala medias roll i hälso- och sjukvården uppmärksammats inom den palliativa vården. Rådet beslutade att vidareutveckla diskussionen vid ett kommande sammanträde.

 

Vid protokollet

Febe Westberg
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande