Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2010-03-05

PROTOKOLL NR 2

Närvarande: 
Daniel Tarschys, ordförande

Ann Arleklo
Sven-Olov Edvinsson
Anders Henriksson
Chatrine Pålsson Ahlgren
Daniel Brattgård
Marianne Granath
Ingemar Engström
Lisbeth Löpare Johansson
Lena Rehnberg
Nils-Eric Sahlin
Jan Wahlström

Sekretariat: 
Lotta Eriksson
Helena Hult

Frånvarande:
Leif Carlsson
Tuulikki Koivunen Bylund
Barbro Westerholm
Lars Berge-Kleber
Christina Kärvinge
Göran Hermerén
Karin Johannisson
Elina Linna

§ 1 Dagordning 

Dagordningen för mötet fastställdes.


2 Godkännande av protokoll 

Protokollet från föregående sammanträde, 2010-01-22, godkändes.

§ 3 Anmälningar 

Ordföranden Daniel Tarschys rapporterade från Socialutskottets utskottssammanträde den 4 mars, dit han inbjudits för att ge sina synpunkter på regeringens proposition 2009/10:83 Etisk bedömning av nya metoder i vården.

§ 4 Omvärldsbevakning

Sekretariatet presenterade utskickat material om aktuella sakfrågor samt nyheter från andra etiska råd.

Jan Wahlström kommenterade att snabba billiga DNA-test snart är en realitet samt flaggade för nya studier rörande epi-genetiska förändringar vid IVF-behandling.

Ingemar Engström berättade om det aktuella uttalandet om manlig omskärelse från Etikdelegationen vid Svenska läkaresällskapet. Rådet diskuterade frågan och beslutade ta upp frågan vid kommande sammanträde. Sekretariatet gavs i uppdrag att ta fram en uppdaterad pm om frågan.

§ 5 Remiss: Ds 2010:03 Institutet för uppföljning och utvärdering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, S2009/9762/HS 

Rådet justerade och godkände utskickat förslag till remissvar.

§6 Etiska aspekter på nanoteknik och nanomedicin med anledning av Vinnovas rapport ang. en Nationell strategi för Nanoteknik i Sverige. 

Daniel Tarschys föredrog ärendet. Rådet gav synpunkter på utskickad skiss till skrivelse ang. etiska aspekter på nanoteknik och nanomedicin.

Rådet gav sekretariatet i uppdrag att ta fram ett mer omfattande underlag om de etiska aspekterna på nanoteknik och nanomedicin, med syfte att utgöra ett komplement till rapporten Nationell Strategi för Nanoteknik i Sverige som nyligen lämnats till Näringsdepartementet av Vinnova.

§7 Prop. 2009/10:83 Etisk bedömning av nya metoder i vården och SMERs föreslagna nya uppdrag 

Metoder för förenklad etisk analys
Jan Wahlström presenterade en modell för förenklad etisk analys för användning vid etisk bedömning av nya metoder inom hälso- och sjukvården.

Rådet gav sina synpunkter och beslutade att diskutera rådet framtida åtaganden och ev. framtagande av förslag på metoder för förenklad etiska analys för tillämning inom hälso- och sjukvården.

Jan Wahlström, Ingemar Engström och Daniel Brattgård anmälde intresse för att ingå i arbetsgrupp med uppdrag att fundera kring hur rådet bäst kan fungera som stöd i arbetet med etisk bedömning av nya metoder inom hälso- och sjukvården. Sekretariatet gavs i uppdrag att i samråd med arbetsgruppen påbörja informationsinsamling om de modeller/metoder som idag tillämpas inom olika landsting och vårdgivare.

§8 Assisterad befruktning 

Sekretariatet presenterade programmet inför rådet kommande seminarium Assisterad befruktning 15 år senare, den 9 april i Rosenbads konferenscentrum.

§9 Framtida planering 

Rådet kommenterade utskickat material.

§10 Övriga frågor 

Följande sammanträdesdagar beslutades inför hösten: 20 augusti, 1 oktober, 11-12 november och 17 december.

Helena Hult, praktikant vid sekretariatet, berättade om sitt pågående examensarbete i juridik ang. könsbyte.

 

Vid protokollet

Lotta Eriksson
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande