Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd 2010-01-22

PROTOKOLL NR 1

Närvarande:
Daniel Tarschys, ordförande

Ann Arleklo
Chatrine Pålsson Ahlgren
Leif Carlson
Sven-Olov Edvinsson
Elina Linna
Barbro Westerholm
Daniel Brattgård
Ingemar Engstöm
Marianne Granath
Göran Hermerén
Lisbeth Löpare Johansson
Lena Rehnberg
Nils-Eric Sahlin
Jan Wahlström

Gäster:
Erik Iwarsson

Sekretariat:
Nils Blom    §§   1-7
Lotta Eriksson
Helena Hult

Frånvarande: 
Anders  Henriksson
Tuulikki Koivunen Bylund
Lars Berge-Kleber
Karin Johannisson
Christina Kärvinge

§ 1 Introduktion 

Ingmar Engstöm hälsades välkommen som Svenska läkaresällskapets representant i rådet.

Daniel Tarschys meddelade att Nils Blom lämnar sin anställning i SMERs sekretariat och önskade honom lycka till i det kommande arbetet som chefsjurist på Smittskyddsinstitutet.

Helena Hult hälsades välkommen som praktikant till sekretariatet.

§ 2  Dagordning 

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 3 Godkännande av protokoll

Protokollet från föregående sammanträde, 2009-12-04, godkändes efter justering.

§ 4 Omvärldsbevakning

Rådet kommenterade utskickat material och diskuterade särskilt frågan om hälso- och sjukvård för gömda och papperslösa.

Jan Wahlström meddelande att han önskar bevaka konferensen om framtida forskningsfrågor arrangerad av Stiftelsen för strategisk forskning.

§ 5 Genetiska test om marknadsförs direkt till allmänheten 

Rådet diskuterade överlämnad skrivelse angående Human Genetics Commissions konsultation ang. gemensamma internationella riktlinjer för erbjudanden om genetiska test som marknadsförs direkt till allmänheten. Rådet gav sekretariatet i uppdrag att flagga för skrivelsen på hemsidan och i framtida nyhetsbrev.

§ 6 Remiss: Ds 2010:03 Institutet för uppföljning och utvärdering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Nils Blom berättade om bakgrunden och syftet med förslagen presenterade i departementspromemorian. Rådet ställde frågor och diskuterade förslagen. Lotta Eriksson gavs i uppdrag att ta fram ett förslag på skrivelse i samråd med Chatrine Påhlsson Ahlgren och Ingemar Engström.

§ 7  Prop. 2009/10:83 Etisk bedömning av nya metoder i vården och konsekvenserna för SMER 

Rådet diskuterade föreslagna förändringar i rådets uppdrag och konsekvenserna för SMER. En utökning av rådets resurser och en förstärkning av sekretariatet ansågs nödvändiga för att på sikt bemästra föreslagna uppgifter.

Jan Wahlström gavs i uppdrag att vid kommande sammanträde berätta om ett förslag till verktyg för förenklad etisk analys som utarbetats och prövats i Västra Götalandsregionen.

§ 8 Preimplantatorisk genetisk screening, sk. PGS 

Erik Iwarsson, Klinisk genetik, Karolinska institutet, var inbjuden för att redogöra för de senaste forskningsresultaten avseende PGS.

§ 9 Framtida fosterdiagnostik – analys av fetala celler i moderns blod 

Lotta Eriksson presenterade en sammanfattning av rådets arbete och diskussion av frågan de senaste två åren och gav förslag på möjliga sätt att hantera ärendet framöver. Några i rådet meddelade att de ännu inte var redo att ta ställning i frågan. Rådet gav sekretariatet i uppgift att kontakta SBU för avstämning rörande deras framtida arbete om fosterdiagnostiska metoder.

§ 10 Planering av framtida arbete 

Sekretariatet föredrog utskickade förslag på ämnen inför rådets årliga etiska dag. Rådet gav sekretariatet i uppdrag att ta fram ett program om Assisterad befruktning och beslöt att ändra seminariet till den 9 april 2010. Framtida planering och prioritering av sakfrågor hänsköts till kommande sammanträde.

§ 11 Övriga frågor

Jan Wahlström berättade att ett seminarium, angående en framtida satsning på medicinsk-etisk utbildning, planeras till den 2 juni på Vetenskapsrådet.

Vid protokollet

Lotta Eriksson
sekreterare

Justeras

Daniel Tarschys
ordförande