Remissvar avseende betänkandet Klinisk forskning – Ett lyft för sjukvården SOU 2009:43 (dnr U2009/3120/F)

Statens medicinsk-etiska råd
Datum: 2009-09-14
Dnr Dnr. 13/09

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Remissvar avseende betänkandet Klinisk forskning – Ett lyft för sjukvården SOU 2009:43 (dnr U2009/3120/F)

Statens medicinsk-etiska råd är ett av regeringen tillsatt organ som har till uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv.

Betänkandet berör i huvudsak övergripande organisatoriska och finansiella frågor i syfte att förbättra förutsättningarna för klinisk forskning i Sverige. Rådet instämmer i utredningens problemanalys och förslag till åtgärder. Som rådet tidigare påpekat, bl.a. i yttrande den 4 februari 2009 över departementspromemorian Ds 2008:47; Etisk bedömning av nya metoder i vården (dnr 10/08) är det dock angeläget att introduktion av nya behandlingsmetoder inom hälso- och sjukvården föregås inte enbart av forskningsetiska överväganden utan också av noggranna etiska överväganden av de konsekvenser som kan uppstå för olika grupper i samhället, för patienterna men också för anhöriga och andra berörda. Om nu ett förbättrat samarbete mellan berörda aktörer enligt utredningens förslag leder till en snabbare process och en kortare tidsrymd från forskningsstart till praktisk användning av nya rön i vården är det än mer angeläget att det finns ett tillräckligt utrymme för etiska överväganden. I det sammanhanget är det också viktigt att betona att endast sådana forskningsrön och metoder introduceras som har sin grund i evidens och patientnära värden samt att satsningar på infrastrukturen beaktar etiska krav. Det hade därför varit värdefullt om utredningen även lyft fram etiken och betonat att sådana överväganden också måste komma till stånd i den praktiska tillämpningen.
________________________

Rådet har beslutat om detta remissvar vid ordinarie sammanträde den 4 september 2009 samt efter per capsulam-förfarande. I beslutet har deltagit ledamöterna Ann Arleklo, Leif Carlson, Tuulikki Koivunen Bylund, Elina Linna, Chatrine Pålsson Ahlgren, Daniel Tarschys (ordförande) och Barbro Westerholm. I beredningen av ärendet deltog även Daniel Brattgård, Marianne Granath, Göran Hermerén, Karin Johannisson, Christina Kärvinge, Niels Lynöe, Lisbeth Löpare-Johansson och Jan Wahlström, samtliga sakkunniga i rådet. Föredragande i ärendet har varit utredningssekreteraren Nils Blom.

Enligt rådets beslut

Nils Blom