Skrivelse: Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Statens medicinsk-etiska råd
Datum: 2009-02-16
Dnr 03/09

Till
Socialdepartementet

Skrivelse: Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Skrivelse ang. Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Statens medicinsk-etiska råd (SMER) beslutade vid ordinarie sammanträde den 23 januari 2009, att överlämna rubricerad skrivelse till Socialdepartementet.

Beslutet har fattats av ledamöterna Daniel Tarschys (ordförande), Ann Arleklo, Anders Henriksson, Elina Linna, Chatrine Pålsson Ahlgren, och Barbro Westerholm. Vid rådets behandling av frågan har vidare deltagit Daniel Brattgård, Marianne Granath, Niels Lynöe, Lisbeth Löpare Johansson, Lena Rehnberg, Nils-Eric Sahlin och Jan Wahlström, samtliga sakkunniga i rådet.

Ärendet har beretts av en arbetsgrupp inom rådet bestående av Leif Carlson ledamot samt Daniel Brattgård, Göran Hermerén, Lisbeth Löpare-Johansson och Nils-Eric Sahlin, samtliga sakkunniga i rådet. Föredragande har varit utredningssekreteraren Lotta Eriksson.

Daniel Tarschys
ordförande

Sammanfattning

Rådet har diskuterat Prioriteringscentrums kartläggning av prioriteringsarbetet i hälso- och sjukvården samt analyserat dess förslag till reviderad etisk plattform. I denna skrivelse lämnar Statens medicinsk- etiska råd synpunkter på de av Prioriteringscentrum föreslagna omarbetningarna av rådande etiska principer för prioriteringsbeslut.

Prioriteringscentrum föreslår en omformulering av den etiska plattformen, som bland annat innebär att kostnadseffektivitetsprincipen, behovsprincipen, solidaritetsprincipen samt den i förslaget införda ansvarsprincipen initialt ges samma etiska status. Avvägningar mellan principerna ska sedan göras från fall till fall. Människovärdesprincipen ska dock fortsatt vara överordnad.

Dessa förändringar kommer enligt Prioriteringscentrum att underlätta prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården. Rådet delar inte denna uppfattning utan befarar motsatsen. Argument för detta lyfts fram och diskuteras i skrivelsen.

Prioriteringscentrums ändringsförslag innebär sammantaget en värdeförskjutning som rådet avvisar. I Prioriteringscentrums rapport saknas en analys av vad en förändrad värdegrund för hälso- och sjukvården skulle kunna få för konsekvenser för hälso- och sjukvården. Konsekvenser som är både kortsiktiga och långsiktiga samt delvis svåra att överblicka.

Rådet menar att nuvarande värdegrund för prioriteringsbeslut bör fortsätta att gälla och att resurser bör läggas på att aktivera plattformen. En strategi bör tas fram för hur tillämpningen av rådande etiska principer kan implementeras på politisk, administrativ och klinisk nivå. Det är viktigt att finna former för ökad medvetenhet om den etiska plattformen och att verka för öppna prioriteringar. En kontinuerlig reflektion över och diskussion av förutsättningarna för öppna prioriteringar är fortsatt viktig inte minst när nya metoder för behandling och diagnostik utvecklas.

Rådet anser att en vidare tillämpning av kostnadseffektivitetsprincipen samt frågan om avgränsningar i det offentliga åtagandet inom hälso- och sjukvården bör utredas i ett lämpligt sammanhang.