Kompassros2

Temat för årets etikdag är styrning och etik. Hur har styrningen av hälso- och sjukvården utvecklats de senaste decennierna och hur förhåller sig de värden som kommer till uttryck i olika styrmodeller inom vården till de mål och värden som hälso- och sjukvården ska uppnå enligt lagstiftningen?

Syftet med årets etikdag är att problematisera och diskutera styr- och organisationsmodeller inom hälso- och sjukvården, samt sprida kunskap om den etiska analysens relevans på detta område. Konferensen utgår bland annat från den rapport rådet publicerat tidigare under året om förslag till modell för etisk analys av styrmodeller.

Se webbfilm från seminariet.

Läs konferensrapporten.

Program

Inledning

09.30–09.35 Välkommen

Kenneth Johansson, ordförande, Smer

09.35-09.45 Styrmodeller i vården – om förhållandet mellan etik och organisation

Ingemar Engström, f.d. sakkunnig Smer

Styrning av hälso- och sjukvård – bakgrund, historik och exempel

09.45–10.05 Mål och värden i hälso- och sjukvårdslagstiftningen

Lotta Vahlne Westerhäll, professor em. offentlig rätt

10.10–10.30 NPM i sjukvården: hur tänkte man?

Paula Blomqvist, docent statsvetenskap, Uppsala universitet

10.40–11.00 Värdebaserad vård: En organisationsteoretisk genomlysning av innehåll, ändamålsenlighet och lärdomar för framtiden

Hans Winberg, generalsekreterare, Leading Healthcare
Anna Krohwinkel, forskningsledare, Leading Healthcare

11.00–11.30 Diskussion

11.30-11.45 Smers etikpris

11.45-12.40 Lunch

Etik och styrning

Moderator: Mikael Sandlund, sakkunnig Smer, ordförande SLS Etikdelegation

12.40-13.10 Förslag till analysmodell

Göran Hermerén, professor em. i medicinsk etik, fd. sakkunnig Smer

13.10–13.30 Att integrera etisk analys i vårdens ledningsarbete: exempel och förslag på struktur för att möta framtidens utmaningar

Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik

13.30-14.00 Etik i policy och styrningspraktik: Vilken etisk kompetens behöver vårdens beslutsfattare?

Erica Falkenström, fil. dr i pedagogik med inriktning mot etik, ledarskap och organisation, Institutet för framtidsstudier
Anna T Höglund, docent i etik, Uppsala universitet

14.00-14.30 Diskussion

14.30–14.50 Fika

Moderator: Kenneth Johansson, ordförande Smer

14.50-15.45 Panelsamtal och diskussion

Björn Eriksson, hälso- och sjukhusdirektör, Stockholms läns landsting
Göran Stiernstedt, utredare, m.m.
Ulrika Jörgensen (M), ledamot Socialutskottet, ledamot Smer
Dag Larsson (S), ledamot Socialutskottet, ledamot Smer
Lina Nordqvist (L), ledamot Socialutskottet, ledamot Smer
Malena Ranch (MP), regionråd, ledamot Smer