Regeringen måste ta tag i frågan om vuxna beslutsoförmögna patienter

I Sverige saknas lagstiftning som anger vem som får besluta om vård för en vuxen beslutsoförmögen patient. Detta skapar allvarliga problem och det är hög tid att regeringen agerar för att frågan ska få en lösning. Detta menar Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i en skrivelse till Socialdepartementet idag.

Hälso- och sjukvårdspersonal behöver dagligen ta ställning till vårdinsatser för vuxna patienter med bristande beslutsförmåga. Det kan handla om patienter som är medvetslösa, demenssjuka, som lider av allvarlig psykisk sjukdom eller som drabbats av stroke.

Svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning är dock inte anpassad för dessa patienter, utan bygger på att patienten kan samtycka och vara delaktig i sin vård. Det saknas, med något undantag, lagstiftning som anger under vilka förutsättningar vård kan ges till en vuxen patient som själv saknar förmåga att samtycka och vem som ska besluta i patientens ställe.

– Bristen på reglering skapar allvarliga problem och en betydande osäkerhet för patienter, anhöriga och vårdpersonal kring vilka åtgärder som är tillåtna och inte. Det kan i värsta fall leda till att vården uteblir eller fördröjs och att patienten får sämre vård, säger Kenneth Johansson, ordförande i Smer.

Smer uppmanar i skrivelsen regeringen att skyndsamt se till att ett regelverk kommer på plats för att säkerställa att beslutsoförmögna patienter ges vård på samma villkor som den övriga befolkningen. Smer pekar också på att hälso- och sjukvårdspersonal måste ges rättsligt stöd i patientlagstiftningen för sina dagliga insatser till denna grupp. Smer anser vidare att det behövs ett system med ställföreträdare i vården som har rätt att fatta beslut i en beslutsoförmögen persons ställe. En legal ställföreträdare skulle kunna vara patientens närmaste anhöriga eller en person som individen särskilt pekat ut.

– Ett regelverk med legala ställföreträdare skulle stärka beslutsoförmögna personers ställning inom vården och minska risken för att patienter behandlas på ett sätt som strider mot deras vilja, säger Kenneth Johansson.

Redan 2011 pekade Smer tillsammans med ett stort antal myndigheter och organisationer på behovet av en reglering kring beslutsoförmögna i vården.

– Beslutsoförmögna patienter tillhör de allra mest utsatta grupperna i samhället. Det är hög tid att säkerställa att dessa patienter ges vård på samma villkor som den övriga befolkningen, säger Kenneth Johansson.