gruppbild-tunis

WHO Global Summit i Tunis

Representanter från nationella etikråd från hela världen deltog, den 26-28 September, i  ett globalt etikmöte i Tunis, för att diskutera aktuella etiska frågor. Från Sverige deltog Kjell Asplund och Lotta Eriksson från Statens medicinsk-etiska råd.

Mötet skedde inom ramen för WHOs Global Summit for National Ethics Committees, ett återkommande event som äger rum vartannat år. Huvudteman för mötet var: biobanker, infektionssjukdomar, organdonation och transplantation och forskningsetik. Diskussionsunderlag som framtagits av representanter från olika etikråd utgjorde ramen för diskussionen.

Läs diskussionsunderlagen

Följande presentationer gavs av SMERs representanter på mötet:

A model for a national ethics committee’s priority-setting

Listening to young people’s views on assisted reproduction: an example of an extended public dialogue