Två nya konferensrapporter publicerade

Temat för Smers etikdag 2019 var styrningen av hälso- och sjukvården och hur olika styrmodeller inom vården förhåller sig till de mål och värden som hälso- och sjukvården ska uppnå enligt lagstiftningen. En konferensrapport från evenemanget finns nu tillgänglig.

I februari 2020 anordnade Smer tillsammans med Barnombudsmannen ett seminarium om vården av barn och unga med könsdysfori med syfte att lyfta befintlig kunskap på området, kunskapsluckor, etiska frågor och barnrättsperspektivet. Även från denna konferens finns nu en konferensrapport att ladda ned.