Smer: Den gentekniska revolutionen kräver en översyn av lagen

Den gentekniska revolutionen ställer oss inför helt nya etiska och juridiska utmaningar. Det behövs en parlamentarisk utredning som ur ett etiskt perspektiv ser över lagstiftningen för genteknikområdet. Det konstaterar Statens medicinsk-etiska råd idag i en skrivelse till Socialdepartementet.

Utvecklingen inom genteknikområdet går snabbt. Sedan lagen om genetisk integritet trädde i kraft 2006 har vi fått många nya tillämpningar. Vi kan enkelt och till allt lägre kostnad kartlägga människors anlag för sjukdomar. Den internationella marknaden för genetiska självtester växer. Det finns tester inför en graviditet, analyser i samband med provrörsbefruktning och helt nya metoder för fosterdiagnostik, där fostrets hela genuppsättning kan kartläggas. Med hjälp av biologiska gensaxar som CRISPR/Cas9 kan vi ändra i våra gener. Det är idag förbjudet i Sverige och i de flesta andra länder att göra ärftliga genförändringar. Det går att backa hudceller till stamceller, programmera om dem och tillverka celler av ny typ, vävnader och kanske också organ. Tekniken har utvecklats för att odla organ hos djur för transplantation till svårt sjuka människor.

Den gentekniska utvecklingen kan hjälpa oss att förstå, bota och utrota sjukdomar. Det kan ge oss ett längre och friskare liv. Samtidigt finns det risker och en osäkerhet kring effekterna.

  • Etik, lagstiftning och politik hinner inte med, varken i Sverige eller i andra länder. Vi behöver en bred översyn av lagstiftningen utifrån dagens kunskap och ur ett etiskt helhetsperspektiv, säger Kjell Asplund, ordförande i Smer.
  • De nya tillämpningarna utmanar vår syn på vad det innebär att vara människa. Det handlar om människovärde och människosyn, integritet och självbestämmande. Europarådet rekommendrar en bred samhällsdebatt om sociala, etiska och samhälleliga konsekvenser av den nya gentekniken.
  • Det behövs en strategi för genteknikområdet. Hur kan vi ta ett gemensamt ansvar för främja en etiskt hållbar och säker utveckling där vi tar vårt ansvar för framtida generationer?

Skrivelsen finns att ladda ner från Smers hemsida smer.local.