Ny Smer kommenterar om kosmetiska ingrepp

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) menar att det är viktigt att Sverige snabbt får till stånd en reglering som ger individen ett bättre skydd vid kosmetiska ingrepp. När det saknas medicinska skäl bör det finnas en åldersgräns på 18 år för kosmetiska ingrepp.

Rådet anser vidare att ingreppen endast ska få utföras av legitimerad sjukvårdspersonal inom respektive kompetensområde. Myndigheter och professionsorganisationer bör enligt Smer samarbeta för att de kosmetiska ingrepp som utförs registreras, bland annat för att ge bättre kunskap om förekomsten av komplikationer.

Smer menar också att de potentiella etiska problem som olika utseendeideal kan medföra för den enskilde och samhället behöver uppmärksammas mer.

Detta skriver Smer i en kommenterar till en rapport från det brittiska etikrådet Nuffield Council of Bioethics (NCB). I rapporten lyfter NCB fram etiska risker kopplade till den snabbt växande spridningen och användningen av kosmetiska ingrepp.

Smer kommenterar 2017:3 Kosmetiska ingrepp – etiska aspekter


FAKTA: Kosmetiska ingrepp är olika invasiva behandlingar, exempelvis kirurgiska ingrepp eller injektioner, vilka har till syfte att ändra en persons utseende av främst estetiska skäl. Det saknas i dag enhetlig reglering kring denna typ av behandlingar i Sverige och den enskildes skydd är svagt. En tydligare reglering av kosmetiska ingrepp har utretts vid två tillfällen utan att det utmynnat i ny lagstiftning. Nyligen fick Socialstyrelsen i uppdrag att på nytt utreda hur skyddet kan stärkas.