Remissvar angående Bergwallutredningen

Smer lämnar idag sitt remissvar angående betänkandet Rapport från Bergwallkommissionen (SOU 2015:52). Remissvaret behandlar dels frågan om sakkunnigbevisning, dels frågan om förstärkt kunskapsförsörjning inom rättspsykiatrin. Läs remissvaret i sin helhet här

Närliggande frågor diskuterades vid Smers seminarium i Almedalen ”Quick, incest och skakvåld”. Se hela seminariet på hemsidan under konferenser – konferensdokumentation – videos.