Ny rapport om etiska aspekter på icke invasiv fosterdiagnostik sk. NIPT

Analys av foster-DNA i kvinnans blod: icke-invasiv fosterdiagnostik (NIPT) för trisomi 13, 18 och 21 – etiska aspekter. Smer 2015:1

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, publicerar idag en rapport om etiska aspekter på icke-invasiv fosterdiagnostik, för att hitta kromosomavvikelserna 13,18 och 21, sk. NIPT (non-invasive prenatal test). Rapporten är en uppföljning av rådets tidigare yttranden om metoden.

Rådet analyserar i rapporten etiska aspekter som aktualiseras vid användning av den nya metoden på kort och på längre sikt. Argument för och emot metoden skisseras. Rådet kommenterar även att olika strategier för införande av metoden i hälso- och sjukvården i sig aktualiserar svåra avvägningar och dilemman.

Det nya provet för fosterdiagnostik, NIPT, ställer särskilda krav på information och erbjudande om fosterdiagnostik och väcker prioriteringsetiska frågor. Informationen kring fosterdiagnostik bör kvalitetsgranskas på motsvarande sätt som de biomedicinska metoderna granskas. Det behövs således stora utbildningsinsatser riktade till mödravården i samband med införande av NIPT. Det finns även ett behov av fler genetiska vägledare.

Utifrån ett etiskt perspektiv är NIPT som metod att föredra framför både KUB och invasiv provtagning. Testet bör således på sikt introduceras som ett första linjens prov givet att kostnaderna är rimliga i förhållande till effekt och andra behov inom hälso- och sjukvården.

– Ett införande av NIPT för att hitta trisomierna 13, 18 och 21 får inte leda till att man utan förnyad nationell medicinsk och etisk bedömning erbjuder provet för fler avvikelser och sjukdomstillstånd, säger Chatrine Pålsson Ahlgren, ledamot Smer.

Vidare finns det skillnader i användning av fosterdiagnostik relaterat till socioekonomi och språkkunskaper. Smer anser att det är angeläget att ta reda på varför dessa skillnader finns och komma till rätta med de brister som eventuellt beror på ojämlika villkor.

Smer anser att det är viktigt att undersöka vilket genomslag Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd vad gäller fosterdiagnostik har haft. Särskilt med avseende på hur erbjudande om fosterdiagnostik utformas och hur information ges. Om de inte efterföljs är det viktigt att ta reda på varför detta inte sker, och skapa förutsättningar för att komma till rätta med detta. En uppföljning och diskussion om effekten av föreskrifterna och de allmänna råden är således angelägen menar Smer.

Läs rapporten: