robotar i hälso- och sjukvården

Rapport från Smer: Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter

I dag publicerar Smer rapporten Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter. I rapporten lyfter rådet fram flera etiska frågor kring hälsorobotar och övervakning:

• När är det etiskt försvarbart att använda robotar och övervakningsteknik i vården av äldre?

• Hur kan det säkerställas att en rättvis fördelning av resurserna sker så att de som har behov av den nya tekniken får tillgång till den?

• Hur säkerställs rätten till självbestämmande samt att personer med nedsatt beslutskompetens får den vård de behöver och att deras vilja beaktas?

• Går det att åstadkomma balans mellan intrånget i den enskildes integritet och nyttan med tekniken och i så fall hur?

• Hur säkerställs att forskning och utveckling av ny teknik utvärderas ur ett etiskt perspektiv samt att etiska bedömningar görs inför introduktion av robotar i hälso- och sjukvården och social-tjänstens omsorg?

Smer menar att robot- och övervakningsteknik har stor potential att förbättra vårdens och omsorgens kvalitet. Rådet anser emellertid att utveckling och introduktion av den nya tekniken måste ske på ett ansvarsfullt och etiskt godtagbart sätt. Detta innebär bl.a. att en individuell bedömning alltid måste göras om en hälsorobot eller en övervakningsteknik ska användas eller inte. Att lyssna till den enskilde individens önskemål och behov är mycket viktigt i denna process.

Kjell Asplund presenterar rapporten vid en pressträff i Socialdepartementet kl. 11.00. Vid pressträffen medverkar även Barbro Westerholm, ledamot Smer samt Nils-Eric-Sahlin och Elisabet Wennlund, sakkunniga Smer. I anslutning till pressträffen presenteras även olika typer av robotar.

Ladda ner rapporten.

Läs arbetsgruppens debattartikel i Svenska Dagbladet.