Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 1 april 2022

Närvarande
Sven-Eric Söder (ordförande)
Michael Anefur (t o m p. 10)
Åsa Gyberg-Karlsson
Ulrika Jörgensen (t o m p. 12)
Dag Larsson (t o m p. 10)
Lina Nordquist (fr.o.m. p. 6 t o m p. 10)
Anton Nordqvist
Lilas Ali
Göran Collste
Titti Mattsson (på distans)
Kerstin Nilsson
Olle Olsson (utom p.12)
Bengt Rönngren
Nils-Eric Sahlin
Mikael Sandlund
Marie Sten

Sekretariat
Sara Belfrage (p. 11-13)
Lotta Eriksson
Michael Lövtrup
Maria Zetterström
Carolina Östgren

Frånvarande
Sofia Nilsson
Emil Bergschöld
Magnus Harjapää

Gäster
Annika Tibell (p. 10, på distans)
Hank Greely (p. 11)

1 Inledning

Mötet inleddes med att ordförande Sven-Eric Söder hälsade välkommen till mötet. Maria Zetterström informerade om vilka rådsmedlemmar som anmält förhinder.

2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3 Jävs- eller intressekonflikter

Varken någon jävs- eller intressekonflikt denna gång.

4 Anmälningar

4.1 Socialstyrelsens förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2021:52) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

Smer har inbjudits att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag. Sekretariatet föreslog att Smer inte ska prioritera att inkomma med synpunkter i ärendet. Rådet biföll förslaget.

4.2 Remiss angående avgiftsfri screening, livmoderhalscancer

Sekretariatet föreslog att Smer inte svarar på remissen och förslaget bifölls.

4.3 Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier (S 2021:04)

Lotta Eriksson informerade rådet om att Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier (S 2021:04) kontaktat rådet med en förfrågan om ett framtida samråd.

5 Omvärldsbevakning

Rådet gick igenom utsänt material.

Bland annat diskuterades Sven-Erics Söders deltagande i programmet ”Malou efter 10” i TV4 om dyra läkemedel – Smer fortsätter att följa frågan.

Göran Collste tog upp den just nu pågående debatten om forskningsetik i DN.

6 Vilka medicinsk-etiska frågor aktualiseras av det pågående kriget i Ukraina?

Rådet konstaterade att Smer behöver följa frågan om hälsoläget för flyktingarna från Ukraina, och andra flyktinggrupper, samt möjliga etiska frågor som kan väckas. Studier från tidigare flyktingvågor visar att när rätt stöd kommer in i rätt tid gör det verkligen en stor skillnad för hur de nyanlända klarar sig i sitt nya hemland. Smer har anledning att återkomma till frågan och även bidra med det långsiktiga perspektivet i debatten.

7 Uppföljning av rapporten Smer 2022:1 Redigering av det mänskliga genomet

Sven-Eric Söder berättade om det seminarium som rådet anordnade i samband med att rapporten publicerades den 31 mars, samt de reaktioner rapporten och debattartikeln i SVD hittills har väckt. Rapporten har uppmärksammats i olika Tidningar samt i Sveriges Radio. Nils-Eric Sahlin i radions Studio Ett, och Vetenskapsradion har gjort inslag om genredigering med utgångspunkt från rådets rapport.

8 Smer kommenterar – Robotar och god vård Smer 2022:2

Lotta Eriksson presenterade det justerade utkastet till texten och rådet fattade beslut om att publicera kommentaren.

9 Remisser

9.1 Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen (Ds 2022:4)

Carolina Östgren presenterade en uppdaterad version av remissvaret och efter diskussion beslutade rådet att fatta beslut om remissvaret.

9.2 Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och person-centrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)

Carolina Östgren redogjorde för arbetsgruppens arbete med att utforma remissvaret och efter rådets diskussion, samt en mindre förändring av texten, beslutade rådet att anta förslaget till remissvar.

9.3 Socialstyrelsens kunskapsstöd Vårdens prioriteringar i katastrofsituationer och krig

Lotta Eriksson presenterade status för remissvaret och bad om rådsmedlemmarnas synpunkter för att kunna redigera en ny version av svaret för beslut per capsulam.

9.4 Slutbetänkande Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga (SOU 2022:6)

Lotta Eriksson berättade att sekretariatet avser att be om anstånd för att kunna diskutera svaret under Smers kommande sammanträde den 16 juni. Lotta föreslog att samma arbetsgrupp som arbetar med remissvaret enligt punkt 9.3 arbetar även med detta svar. Förslaget godtogs.

10 Xenotransplantation

Annika Tibell, FoUUI-direktör på Karolinska Universitetssjukhuset, gästade mötet digitalt och föreläste om status för forskningsläget vad gäller xenotransplantation.

Rådet tillsatte en arbetsgrupp bestående av Göran Collste, Lilas Ali, Anton Nordqvist och Nils-Erik Sahlin, med sikte på en produkt om de etiska aspekterna på xenotransplantation från Smer senare under året.

11 Syntetiska embryon/14-dagarsregeln och What’s on the horizon in bioethics

Mötet gästades av Hank Greely, professor i genetik och juridik vid Stanford University, som föreläste om det aktuella läget för forskningen vad gäller syntetiska embryon och andra kluster av olika typer celler som framställs i forskningsvärlden.

Rådet diskuterade de etiska frågeställningarna för området tillsammans med Hank.

Rådet diskuterade även vilka frågor som är de mest angelägna att diskutera i en nära framtid inom det bioetiska fältet tillsammans med Hank Greely.

12 Inför trilateralt möte: Framtidsspaning

Lotta Eriksson berättade om det tänkta upplägget för mötet i maj tillsammans med etikråden i Danmark och Norge, då avsikten bland annat är att gemensamt diskutera vilka bioetiska frågor som är mest angelägna att fokusera på framöver.

13 Hälsodata och DNA

Sara Belfrage redogjorde för det pågående arbetet inför Smers kommande publikation Kort om-”Hälsodata och genetisk information”. Rådet gav synpunkter till det fortsatta arbetet.

Rådet tillsatte en referensgrupp för arbetet där Åsa Gyberg Karlsson, Mikael Sandlund, Göran Collste, Kerstin Nilsson och Nils-Eric Sahlin ingår.

14 Övriga frågor

Efter omröstning i rådet har datumet för nätverksträffen med SKRs etiknätverk bestämts till den 6 oktober, på eftermiddagen, preliminärt kl. 13-17. Kallelse och underlag kommer.

Göran Collste uppmanade den som är intresserad att anmäla sig till Nordic Bioethics Committés konferens den 19-20 maj om de etiska frågor som covid-19 i Norden gett upphov till (även via Zoom).

Vid protokollet
Maria Zetterström
sekreterare

Justeras
Sven-Eric Söder
ordförande