Remissvar ang. Förordnande av ledamöter och ersättare för ledamöter i de regionala etikprövningsnämnderna

Statens medicinsk-etiska råd
Datum: 2011-12-06
Dnr 45/11

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Remissvar ang. Förordnande av ledamöter och ersättare för ledamöter i de regionala etikprövningsnämnderna

Remissvar ang. Förordnande av ledamöter och ersättare för ledamöter i de regionala etikprövningsnämnderna

Statens medicinsk-etiska råd, SMER, har beretts tillfälle att yttra sig över ovan nämnda promemoria och överlämnar härmed sina synpunkter.

SMER är ett rådgivande organ till regeringen och riksdagen som har till främsta uppgift att belysa etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Remissvaret är begränsat i första hand till etiska aspekter.

SMER har vissa synpunkter på förslagen i promemorian. Regeringen föreslår att Vetenskapsrådet i fortsättningen ska utse ledamöter och ersättare i de regionala etikprövningsnämnderna förutom ordförande och dennes personliga ersättare. Regeringen motiverar förändringen med att förslagen ligger i linje med den renodling av regeringsarbetet som skett där utpräglade förvaltningsuppgifter läggs på andra myndigheter. I rådets yttrande på Etikprövningsutredningens betänkande Etikprövningslagstiftningen – vissa ändringsförslag (SOU 2005:78) ansåg rådet att det även i fortsättningen bör vara regeringen som utser företrädarna för allmänna intressen med motiveringen att det är angeläget att etikprövningsnämnderna uppfattas som oberoende t.ex. i förhållande till forskarsamhället. Rådet motsätter sig dock inte förslaget under förutsättning att förändringen utvärderas efter ett antal år. Detta med hänsyn till att det inte är okomplicerat att Vetenskapsrådet som central forskningsmyndighet även utser ledamöter och ersättare som företräder allmänna intressen.

Rådet anser även att det bör övervägas om förordnandets längd bör utökas från tre till fyra år. Det främsta skälet till detta är att det kan ta tid att sätta sig in de frågeställningar som nämnderna behandlar.

_________________

Rådet beslutade om detta remissvar vid ordinarie sammanträde den 2 december. I beslutet deltog ledamöterna Daniel Tarschys (ordförande), Sven-Olov Edvinsson, Ann Arleklo, Anders Henriksson, Elina Linna, Chatrine Pålsson Ahlgren och Barbro Westerholm. I beredningen av ärendet deltog även Lars Berge-Kleber, Emil Bergschöld, Daniel Brattgård, Marianne Granath, Göran Hermerén, Karin Johannisson, Lena Rehnberg, Lovisa Strömberg och Jan Wahlström, samtliga sakkunniga i rådet. Föredragande i ärendet har varit utredningssekreterare Lars Lindberg.

Enligt rådets beslut

Daniel Tarschys