Remissyttrande över Abort i Sverige (SOU 2005:90)

Statens medicinsk-etiska råd
Datum: 2006-03-07
Dnr 2/2006

Statens medicinsk-etiska råd, (SMER) har av Socialdepartementet anmodats yttra sig över rubricerade betänkande. Rådet har beslutat avge bifogade yttrande. Yttrandet har beslutats av ledamöterna Daniel Tarschys (ordförande), Mona Berglund Nilsson, Leif Carlson, Sven-Olov Edvinsson, Tuulikki Koivunen Bylund, Elina Linna, Barbro Westerholm, Conny Öhman.

Vid beredningen av ärendet har vidare deltagit Lena Barrbrink, Daniel Brattgård,
Göran Hermerén, Lena Jonsson, Niels Lynöe, Ulla Lönnqvist Endre, Lisbeth Löpare Johansson, Elisabeth Rynning, Jan Wahlström, samtliga sakkunniga i rådet. Föredragande i ärendet har varit utredningssekreteraren Lotta Eriksson.

Daniel Tarschys
ordförande

Yttrande över Abort i Sverige (SOU 2005:90)

Statens medicinsk-etiska råd har anmodats yttra sig över Abort i Sverige (SOU 2005:90).
Rådet tillstyrker utredningens förslag om att utländska kvinnor ska kunna få en abort utförd i Sverige utan prövning av särskilda skäl, enligt samma regler som gäller för en svensk kvinna.

Frågan om kvinnans rätt till abort är kontroversiell i många länder. Det råder delade meningar både vad gäller rätten till abort och tidsgränsen för abort. Rådet vill i detta sammanhang påpeka att skillnaderna i nationell lagstiftning och skilda värderingar gällande abort kan innebä-ra svårigheter och få konsekvenser för enskilda utländska kvinnor som får en abort utförd i Sverige.

Svenska kvinnor informeras både skriftligen och muntligen inför en abort. Det bör rimligen ställas lika stora krav på den information som lämnas till abortsökande utländska kvinnor – inte minst vad gäller information rörande val av abortmetod, risker, biverkningar m.m. Rådet vill särskilt framhålla vikten av att det finns en beredskap gällande informationsförmedlingen till den abortsökande kvinnan. Rådet förutsätter att denna fråga uppmärksammas av Socialstyrelsen.